Selected organization: Ventspils pilsētas bāriņtiesa

Īss apraksts

Pēc vecāku lūguma bērna ievietošana aizbildņa ģimenē, audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja viņi slimības dēļ nevar bērnu aprūpēt.

Saņēmēji

Fiziska persona

Bāriņtiesa lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Termiņš

Viena mēneša laikā, bet objektīvu iemeslu dēļ, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Ventspils pilsētas bāriņtiesas lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.

Atgādinājums

Iestādes vadītājs pilda bērna aizbildņa pienākumus, Aizbildnim katru gadu līdz 1.februārim, kā arī, aizbildnībai beidzoties, jāsniedz bāriņtiesā norēķins par bērna mantas pārvaldību.

Brīdinājums

Iestādes vadītājs pilda bērna aizbildņa pienākumus, Aizbildnim katru gadu līdz 1.februārim, kā arī, aizbildnībai beidzoties, jāsniedz bāriņtiesā norēķins par bērna mantas pārvaldību.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils pilsētas bāriņtiesa

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture