Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Īss apraksts

Ventspils pilsētas publiski pieejamajā teritorijā veicamiem darbiem, kas saistīti ar ielu seguma, gājēju celiņu uzlaušanu (remontu), darbu veikšanu zaļajā zonā, celtniecības sastatņu, autoceltņu vai līdzīgu mehānismu uzstādīšanu, rakšanas un citu darbu veikšanu, ir jāsaņem Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Būvniecības administratīvās inspekcijas atļauja (orderis) par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā.
Saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 2014.gada 20.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā” nodevas apmērs par atļaujas (ordera) par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā individuālo dzīvojamo māju, dārza māju un ar to saistīto būvju būvniecībai, teritorijas sakārtošanai ārpus ielu sarkanajām līnijām un ēku fasāžu daļējas atjaunošanas gadījumos ir EUR 5,00 (pieci euro un 00 centi). Pārējos gadījumos nodevas apmērs ir EUR 10,00 (desmit euro un 00 centi). No šīs nodevas samaksas ir atbrīvotas:
1) personas ar I vai II invaliditātes grupu un trūcīgas personas, kurām šis statuss piešķirt Ventspils pilsētas pašvaldības noteiktā kārtībā;
2) Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes;
3) Fiziskās personas gadījumos, kad tiek realizēta pieslēguma izbūve ielā esošajiem ūdensvada, kanalizācijas, siltumtīklu un elektrotīklu perspektīvā pieslēguma atzariem mazstāvu dzīvojamās un savrupmāju apbūves teritorijās.

Saņēmēji

Jebkura persona

Jebkura fiziska vai juridiska persona.

Termiņš

5 (piecu) darba dienas laikā - Jūras ielā 36, Ventspilī vai gadījumā, ja nepieciešams papildus izvērtējums atļaujas (ordera) par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā reģistrēšanai, 23 (divdesmit trīs) darba dienu jeb 1 (viena) mēneša laikā.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

NAv

Brīdinājums

NAV

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture