Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Īss apraksts

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (turpmāk – lietošanas mērķis) nosaka vai maina par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošām zemes vienībām un zemes vienības daļām, kā arī plānotajām zemes vienībām un zemes vienības daļām (turpmāk kopā – zemes vienība).
Pašvaldība nenosaka lietošanas mērķi tādai zemes vienībai, kas ir Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes vai valsts drošības iestādes valdījumā vai lietošanā.
Lietošanas mērķi nosaka, lai zemes vienībai noteiktu kadastrālo vērtību. Lietošanas mērķis ir viens no būtiskākajiem kadastrālo vērtību ietekmējošiem datiem, jo tas raksturo zemes likumisko izmantošanu (t.i., pašreizējo izmantošanu vai pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā norādīto atļauto izmantošanu).

Lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai ja zemes vienībai lietošanas mērķis nav noteikts.

Lietošanas mērķa maiņu ierosina šādos gadījumos:
 zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem:
 Ja tai pievieno zemes vienību vai daļu no blakus esošas zemes vienības;
 Ja no tās atdala jaunu zemes vienību;
 izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids vai telpu grupas lietošanas veids, ja telpa atrodas būvē, kuras galvenais lietošanas veids ir “Divu dzīvokļu mājas”, “Triju vai vairāku dzīvokļu mājas”, “Viesnīcu ēkas”, “Biroju ēkas” vai “Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas”;
 ja neapbūvētai zemes vienībai noteiktais lietošanas mērķis neatbilst spēkā esošā detālplānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai;
 pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams;
 pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
 iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst normatīvo aktu prasībām.
Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu ierosina:
 nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs;
 valsts vai vietējās pašvaldības zemes lietotājs vai, ja tāda nav, – nomnieks;
 valsts vai pašvaldības institūcija.

Lai ierosinātu lietošanas mērķu maiņu, jāiesniedz pieteikums, kurā norādāmā informācija un pievienojamie dokumenti, kā arī iesniegšanas kārtība noteikta Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 21., 22., 29.punktā.
Pašvaldībai ir tiesības noteikt papildu dokumentus, kas nepieciešami neapgūtas apbūves zemes lietošanas mērķa noteikšanai.

Lietošanas mērķi nosaka vai maina 15 dienu laikā pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas ar pašvaldības lēmumu (vai sagatavo atteikumu).

Pēc lēmuma pieņemšanas pašvaldība informāciju par noteikto vai mainīto lietošanas mērķi Valsts zemes dienestam iekļaušanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nodod tiešsaistes datu pārraides režīmā, neiesaistot privātpersonu

Saņēmēji

Termiņš

Nosacījumi (darba uzdevums) tiek izsniegts viena mēneša laikā, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto kārtību, administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture