Direktora vietnieks/-ce izglītības jomā

Pilna laika

Pieteikties līdz 06. Oktobris

Ventspils 3. pamatskola, (reģ. Nr. 3212903479) izsludina konkursu uz Ventspils 3. pamatskolas (reģistrācijas Nr. 3212903479, juridiskā adrese Tārgales iela 5, Ventspils, LV-3602)  direktora vietnieka izglītības jomā amata vietu (profesijas kods 134509, pilns darba laiks, 1 pedagoga darba slodze)

Galvenie pienākumi:

Plānot, organizēt, vadīt un nodrošināt kvalitatīvu izglītības iestādes audzināšanas procesu, atbilstoši audzināšanas darba normatīvajam regulējumam un audzināšanas darba vadlīnijām.

Nodrošināt izglītības iestādes audzināšanas programmas īstenošanu, koordinēt un pārraudzīt tās izpildi un organizēt izglītības iestādes ārpusstundu darbu.

Apkopot un analizēt informāciju, gatavot pārskatus un ziņojumus par audzināšanas darbu izglītības iestādē.

Piedalīties izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu.

Piedalīties izglītības iestādes attīstības plāna izstrādē, nodrošinot izpildi.

Atbilstoši darba pienākumiem piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā.

Koordinēt klašu audzinātāju darbu saistībā ar ārpusstundu pasākumiem.

Apzināt un popularizēt metodiskos materiālus un pedagogu darba pieredzi audzināšanas darbā un interešu izglītībā.

Organizēt izglītības iestādes ārpusstundu un ārpusskolas darba satura un rezultātu izvērtēšanu.

Veicināt drošu, veselībai nekaitīgu un psiholoģiski labvēlīgu vidi izglītības iestādē.

Rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.

Plānot un vadīt iestādes attīstības stratēģiju audzināšanas darbā, nodrošinot izpildi.

Nodrošināt vecāku informēšanu par izglītojamo  sasniegumiem un problēmām.

Piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā.

Prasības pretendentiem:

Uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;

Atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13. punktā;

Vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā;

Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;

Zināšanas izglītības satura un metodiskajos jautājumos;

Labas analītiskās spējas, precizitāte, augsta atbildība, prasme plānot savu darbu;

Spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;

Spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;

Labas komunikācijas prasmes un spēja veidot lietišķu sadarbību ar pedagogiem, izglītojamiem, viņu vecākiem un citiem speciālistiem;

Labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un biroja tehniku.

Piedāvājam:

Atbildīgu, uz attīstību vērstu, darbu mūsdienīgā izglītības iestādē;

Iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;

Individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;

Veselības apdrošināšanu (pēc  pārbaudes laika);

Sociālās garantijas.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Iesniedzamie dokumenti:

Pieteikums;

Dzīves un darba apraksts (CV);

Motivācijas vēstule;

Izglītību un kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijas.

Citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Dokumentus  līdz 2023. gada 6. oktobra plkst. 16:00 iesniegt:

Nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils 3. pamatskola, Tārgales iela 5,  Ventspils, LV-3602;

Iesniedzot personīgi Ventspils 3. pamatskolā, Tārgales iela 5, Ventspilī, LV-3602,  darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot piektdienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 16:00

Nosūtot uz e-pastu: [email protected], parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas pa tālruni 63624505

Konkursa nolikums publicēts Ventspils Izglītības pārvaldes mājas lapā vip.ventspils.lv   sadaļā “Vakances”.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture