Realizē projektu “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība”

1

Projekta īstenošanas statuss uz 2023. gada 30.jūniju:

Turpinās visu projektā plānoto aktivitāšu īstenošana.

AVIS

AVIS izstrādi ir paredzēts veikt 3 kārtās.

23.02.2022. tika noslēgts līgums par AVIS  pilnveidi (2.kārtas 1.daļa), kura ietvaros ir veikta AVIS migrēšana uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūru, ir izstrādāti papildinājumi Braukšanas maksas atvieglojumu informācijas sistēmas integrācijas atbalstam ar AVIS, izstrādāts AVIS pašapkalpošanās portāls, kas pieejams produktīvajā vidē, kā arī izstrādāti atvieglojumu moduļa papildinājumi. 30.09.2022. tika noslēgta AVIS pilnveides 2.kārtas 1.daļas izstrāde.

26.09.2022 tika noslēgts līgums par AVIS pilnveides 2.kārtas 2. daļas izstrādi. Tās ietvaros ir plānots pilnveidot AVIS pašapkalpošanās portālā esošo funkcionalitāti, veikt integrāciju ar Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu (DAGR), lai AVIS spētu izgūt nepieciešamos atvieglojumu norādījumu datus, izmantojot ārējos datu devējus. AVIS 2.kārtas 2.daļas izstrādes darbi ilgs līdz 2023.gada 31.augustam.

25.05.2023. paralēli projekta īstenošanai VARAM ir izveidota AVIS attīstības virzības vadības grupa , kuras uzdevumi ir:

  • noteikt Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas tālākas stratēģiskās attīstības mērķus un pasākumus izvirzīto mērķu sasniegšanai;
  • ierosināt priekšlikumus par tālāku Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas attīstīšanu un pilnveidošanu;
  • izstrādāt atvieglojumu piemērošanas politikas iniciatīvas, kas vērstas uz Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas lietotāju loka paplašināšanu;
  • piedalīties projekta aktivitāšu īstenošanas virsuzraudzībā stratēģiskā un nacionālā līmenī.

Darba grupas sastāvā ir iekļauti pārstāvji no Rīgas valstspilsētas pašvaldības, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības, Valmieras novada pašvaldības, Ventspils valstspilsētas pašvaldības, Labklājības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.  

30.06.2023. Ir saņemta AVIS 2.kārtas 2.daļas gala nodevumu dokumentācija un uzsākts darbs pie AVIS 2.daļas 3.kārtas iepirkuma veikšanas, nodrošinot AVIS programmatūras pilnveides 2.kārtas noslēgšanu

Portāls www.latvija.gov.lv

Saskaņā ar noslēgto līgumu par portāla Latvija.gov.lv pilnveidi, 2022. gada nogalē noslēdzās portāla Latvija.lv 1.laidiena izstrādes darbi. No 2023. gada 30. janvāra produktīvajā darbībā ir ieviests portāla Latvija.lv jauns dizains tā sākumlapā, informatīvajās lapās, lietotāja darba vietā un e-adreses sadaļā. Veiktie darbi ir uzlabojuši portāla pieejamība mobilajās iekārtās, e-adreses sarakstes tīmekļa pakalpju veiktspēju un kopumā modernizējuši portālā izmantotās tehnoloģijas un risinājumus.

Kopš 2023.gada janvāra ir uzsākts darbs pie 2.laidiena izstrādes, ko plānots pabeigt līdz 2023. gada 31. oktobrim un ieviešanu produktīvā darbībā līdz 2023.gada 30.novembrim. Tas ļaus pakāpeniski ieviest jauno dizainu visās portāla sadaļās, kā arī tiks veikta pakalpojumu kataloga un dzīves situāciju satura atspoguļošana portālā no VIRSIS jaunajā dizainā, Personas datu pārlūkošanas pakalpojuma izstrāde un izvietošana lietotāja darba vietā, t.sk. pilnvarojuma skats. Izstrādes darbi ietvers arī izmaiņas arhitektūrā noteiktajā tvērumā.

Tāpat atbilstoši noslēgtam līgumam par Juridisko personu pilnvarošanas risinājuma attīstīšanu, tiek izstrādāti risinājuma pilnveidojumi, lai modernizētu tā arhitektūru un uzlabotu veiktspēju saistībā ar oficiālās elektroniskās adreses lietošanas apjoma pieaugumu. Juridisko personu pilnvarošanas risinājuma pilnveidošanu paredzēts pabeigt līdz 2023. gada 31. oktobrim un ieviešanu produktīvā darbībā līdz 2023.gada 30.novembrim.

Šobrīd starpinstitūciju saskaņošanā ir:

  1. likumprojekts “Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā” (22-TA-800) – lai pilnveidotu portāla Latvija.gov.lv darbības funkcionalitāti, likumprojektā iekļaujot deleģējumu Personas datu pārlūkošanas pakalpojuma izveidei, lai nodrošinātu personas tiesības uz personas datu aizsardzību un personas datu pārvaldību, kurā pēc personas pieprasījuma vienuviet tiks atspoguļota informācija no valsts informācijas sistēmām par personu;
  2. grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 400 “Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi” (23-TA-1230) – portāla iespēju paplašināšanai atbilstoši projekta aktivitātēm, papildinot tiesisko regulējumu ar iespējām Latvija.gov.lv piekļūt personas datu pārlūkošanas pakalpojumam un portālā nodrošināt pilnvarošanas funkcionalitāti un pilnvarojuma pārbaudi Latvijas Republikā reģistrēto tiesību subjektu pārstāvjiem.

VPVKAC

Ir noslēgts sadarbības līgums ar Ventspils valstspilsētas pašvaldību šīs projekta darbības īstenošanai. Ir veikts iepirkums “Programmēšanas darbi VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājuma pilnveidei”, ka paredzēts, lai turpinātu PIKTAPS 2 projektā uzsākto klientu apkalpošanas procesu un VPVKAC pamatdarbības procesu pilnveidošanu, izstrādājot attālināta ierēdņa videoiezvana moduli, vienoto iestāžu speciālistu pieejamības rindu pārvaldības sistēmu, kā arī palielinot VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājuma veiktspēju. Noslēgts sadarbības līgums par pakalpojuma pārvaldības risinājuma pilnveidi/izstrādi.  

Notiek izstrādes darbi VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājuma pilnveidei, ekspluatācijā, ir nodots pirmais papildinātais laidiens, kas ietver videozvanu ierakstīšanas un pēcapstrādes funkcionalitāti. Ir paaugstināta infrastruktūras veiktspēja, kā arī izveidota plaša auditācijas sistēma, kas paaugstina gan risinājuma drošību, gan ļauj daudz ātrāk un precīzāk konstatēt un novērst novirzes VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājuma darbībā, ja tādas rodas. Tiek turpināts darbs pie VPVKAC pakalpojumu pārvaldības risinājuma e-pakalpojuma izveides un integrācijas jaunajā latvija.lv portāla infrastruktūrā.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture