Lietošanas noteikumi

Portāla www.ventspils.lv lietošanas noteikumi

I Vispārīgie jautājumi

1.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā ievietojama informācija Ventspils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) oficiālajā tīmekļvietnē www.ventspils.lv (turpmāk – portāls), kā arī kārtību, kā portāla lietotājs – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto portāla saturu, pakalpojumus un savas informācijas, viedokļa publicēšanas iespēju tiešsaistē, ir tiesīgs to lietot (turpmāk – portāla lietotājs).

2.Šie noteikumi ir saistoši visiem portāla lietotājiem.

3.Portāla darbības mērķis ir informēt sabiedrību par pašvaldības aktualitātēm, publicēt ziņas un pašvaldības oficiālo informāciju ar pašvaldības darbību saistītos jautājumos, kuru pauž Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes vadošās amatpersonas, vai citas pašvaldības amatpersonas, kas atbild par attiecīgo nozari pašvaldībā.

4.Portāla darbību koordinē un organizē Pilsētas mārketinga nodaļa (turpmāk – Mārketinga nodaļa). Portāla darbības tehnisko uzturēšanu nodrošina pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs”. Portāla darbības un satura atbilstību normatīvajiem aktiem, tai skaitā šiem noteikumiem nodrošina portāla redaktors –Pilsētas mārketinga nodaļas darbinieks (turpmāk – portāla redaktors).

II. Informācijas publicēšana portālā

5.Portālā var tikt publicēta tāda informācija vai viedoklis, kas atbilst portāla darbības mērķim un saturam.

6.Nosūtot informāciju publicēšanai portālā vai izmantojot iespēju pievienot komentāru portālā jau publicētai informācijai, lietotājs pašvaldībai vienlaicīgi nodod arī šīs informācijas un ar to saistīto autortiesību objektu publiskošanas tiesības (autora mantiskās tiesības).

7.Iesūtot informāciju publicēšanai portālā, kā arī izmantojot iespēju pievienot komentāru portālā jau publicētai informācijai, lietotājs uzņemas atbildību par to, ka tam ir tiesības šādā veidā publicēt iesūtīto informāciju un ar to saistītos autortiesību objektus un apņemas atbildēt par jebkuriem autortiesību vai cita veida tiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar iesūtītās informācijas publicēšanu.

8.Ir atļauta portālā publicētās informācijas izmantošana nekomerciāliem mērķiem bez portāla redaktora atļaujas, norādot atsauces uz portālu un ievērojot Autortiesību likumu un citus normatīvos aktus.

9.Portāla lietotājam ir iespēja:

9.1.komentējot publicēto informāciju, izteikt savu viedokli par pašvaldībā aktuāliem jautājumiem, tādējādi veicinot publisko diskusiju;

9.2.uzdot jautājumu pašvaldības institūcijām un to amatpersonām portāla sadaļā “Vaicā iedzīvotāji”;

9.3.aplūkot publicēto materiālu arhīvu, bilžu galerijas un video un audio ierakstus;

9.4.ievietot komentārus un jautājumus portālā anonīmi vai sevi identificējot;

9.5.nolūkā nodrošināt deputātiem vienlīdzīgu pieeju portālam, savu subjektīvo viedokli portālā var paust Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes deputāti portāla sadaļā “Deputātu viedoklis”, iesūtot to uz [email protected] no pašvaldības piešķirtās oficiālās elektroniskā pasta adreses: [email protected] .

10.Portāla lietotājiem ir aizliegts portālā ievietot komentārus, kas pārkāpj normatīvo aktu prasības, tai skaitā aizliegts ievietot:

10.1.nepatiesu vai nepārbaudāmu informāciju, tajā skaitā tādas ziņas, kuru patiesumu faktu trūkuma dēļ nav iespējams pierādīt;

10.2.fizisko personu datus bez šo personu piekrišanas;

10.3.neētiskus komentārus, kas pārkāpj morāles, tikumības un pieklājības normas, kā arī nevainīguma prezumpcijas principu;

10.4.komentārus, kas satur jebkāda veida reklāmu, tai skaitā politisko reklāmu un aģitāciju;

10.5.komentārus, kas aizskar cilvēka godu un cieņu;

10.6.komentārus, kas pauž diskrimināciju un musina uz naida kurināšanu, diskreditē Latvijas valstiskumu un nacionālos simbolus;

10.7.komentārus, kas atkārtojas;

10.8.komentārus, kas pārkāpj privātpersonas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, tostarp fiziskās personas datu aizsardzību;

10.9.komentārus, kas satur ārējās saites, kuras ved uz tīmekļvietnēm, kas nav pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību tīmekļvietnes;

10.10.komentārus un viedokļus citu personu vārdā, bez to piekrišanas.

III. Portāla redaktora tiesības un pienākumi

11.Portāla redaktoram ir tiesības pārliecināties par publicēšanai iesūtītās informācijas patiesumu, precizitāti un objektivitāti un nepublicēt to šaubu gadījumā, kā arī cenzēt vai dzēst informāciju un lietotāju komentārus, kas satur nepatiesu vai nepārbaudāmu informāciju jeb neatbilst šo noteikumu prasībām.

12.Veicot savus pienākumus, portāla redaktors ir redakcionāli neatkarīgs.

13.Portāla redaktors un pašvaldība neatbild par publicēšanai iesūtītās informācijas un portāla lietotāju pievienoto komentāru patiesumu, precizitāti un objektivitāti.

14.Portāla redaktors un pašvaldība neuzņemas atbildību par portāla lietotāju un informācijas sniedzēju īstenotām darbībām, kas aizskārušas citu personu tiesiskās intereses, kā arī par pārpublicēto informāciju no citiem informācijas avotiem.

15.Portāla redaktoram ir pienākums informēt Pilsētas mārketinga nodaļas vadītāju par konstatētiem iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem.

IV. Noslēguma jautājumi

16.Portāla redaktora faktisko rīcību var apstrīdēt Pilsētas mārketinga nodaļas vadītājam.

17.Portāla lietotājiem un informācijas sniedzējiem ir pienākums iepazīties un ievērot šos noteikumus un neizdarīt darbības, kas būtu vērstas uz portāla drošības sistēmu apiešanu, bojāšanu vai portāla darbības traucēšanu.

18. Portāla lietošanas noteikumu jaunā versija stājas spēkā ar brīdi, kad tā publiskota portālā.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture