Labās Prakses Kopsavilkums

Problēma Programma ,,Ventspils – mazulim draudzīga pilsēta” (turpmāk – Programma) tika uzsākta, lai risinātu pašvaldībai nozīmīgu jautājumu – iedzīvotāju skaita samazināšanos. Galvenais iedzīvotāju skaita samazināšanās iemesls ir negatīvie dabiskā pieauguma rādītāji – mirstība pārsniedz dzimstību. Otrs iemesls  ir iedzīvotāju migrācija. Ieteiktie risinājumi Programmas mērķu sasniegšanai, pašvaldība izmantoja  jaunu pārmaiņu ieviešanas modeli, kura metodikas izstrāde pašlaik ir procesā. Metodika ietver paņēmienu kopumu un organizācijas formas, kā pilsētā uzlabot dzīves kvalitāti, iesaistot plašas ieinteresēto pušu grupas.  Modelis iekļauj Programmas ieviešanā izmantotās pieejas, no kurām nozīmīgākā ir visu pušu plašā iesaiste. Veidojot mazuļiem draudzīgu pilsētvidi, pašvaldība iesaistīja un apvienoja pašvaldības un valsts iestāžu pārstāvjus, privātos partnerus, nevalstisko sektoru un pats galvenais – iedzīvotājus. Būtiski, ka visas iesaistītās puses no rezultāta gūst pievienoto vērtību.   Visaptverošie uzlabojumi ir veikti iedzīvotājiem svarīgās jomās – infrastruktūrā, veselības aprūpē, izglītībā, atpūtā un sociālā atbalsta sniegšanā. Visu procedūru caurspīdīgums ar publisku iespēju sekot līdzi paveiktajiem darbiem, aktīva pašvaldības komunikācija ar iedzīvotājiem un pastāvīga priekšlikumu uzklausīšana, kā arī īsā laikā ieviestie uzlabojumi publiskās vietās un pakalpojumu pilnveide mazuļiem un vecākiem,  nodrošina ātru un veiksmīgu virzību uz mērķa sasniegšanu. Šādā pārmaiņu ieviešanas modelī iedzīvotāji darbojas gan kā līdzdalībnieki, gan novērotāji, turklāt kopīgi dala atbildību par paveikto. Laika periods, datumi, svarīgi atskaites punkti

 1. 06.06.2016. Programmas sākums – notiek pirmā iedzīvotāju aptauja. 
 2. 07.06.2016. notiek pirmā sanāksme, piedalās arī mazuļu vecāki.
 3. 27.07.2016. tiek izvedota darba grupa Programmas ieviešanai.
 4. 26.08.2016. Ventspils pilsētas dome pieņem lēmumu par Programmas ieviešanu kopā ar visaptverošu rīcības plānu. 
 5. Ne retāk kā reizi divos mēnešos notiek darba grupas sēdes.
 6. Reizi ceturksnī Programmas ieviešana tiek izvērtēta pašvaldības komisijā.
 7. 2017.gada martā notiek otra iedzīvotāju aptauja.

Saite uz specifisko stratēģiju Saite pieejama Ventspils pilsētas pašvaldības portālā šeit: http://www.ventspils.lv/lat/mazulim_draudziga_pilseta/ . Vietnē pieejama visa informācija par Programmas ieviešanu, kas pastāvīgi tiek aktualizēta.  Vietnē izvietota sekojoša informācija: pašvaldības visaptverošais rīcības plāns ar laika grafikiem un finanšu aprēķiniem (pievienots atbalsta paketē), informācija par rīcības plāna izpildi, izsludinātās aptaujas un konkursi, iknedēļas pasākumu kalendārs mazuļiem un vecākiem, sadaļa iedzīvotāju ierosinājumiem, informācija par sociālā atbalsta pasākumiem ģimenēm ar bērniem,  pārtinamo virsmu karte. Vietnē pieejami daudzi fotoattēli, kas atspoguļo programmas ieviešanu, šeit: http://www.ventspils.lv/lat/pilseta/111442-ventspils-mazulim-draudziga-pilseta-fotoatteli  . Galvenās rīcības mērķa sasniegšanai, novatoriskie elementi Pašvaldības galvenās rīcības: 

 • atsaucīga, ātra un labi koordinēta rīcība, reaģējot uz iedzīvotāju priekšlikumiem veikt pāmaiņas;
 • visaptveroša rīcības plāna izveide ar laika grafikiem un finanšu aprēķiniem;
 • publiski pieejama atskaite par rīcības plāna izpildi;
 • regulāras darba grupu sanāksmes ar iedzīvotāju iesaisti;
 • regulāras iedzīvotāju aptaujas;
 • pastāvīga aktīva pašvaldības komunikācija ar iedzīvotājiem.

Novatoriskie elementi:

 • plaša ieinteresēto pušu (publiskie/privātie partneri, iedzīvotāji, nevalstiskais sekotrs) iesaiste uz brīvprātības principa;
 • iesaistīto pušu brīvprātīgi ieguldījumi mērķa sasniegšanai, tai skaitā finansiāli;
 • visas informācijas par Programmas ieviešanas gaitu publiska pieejamība;
 • maksimāli samazinātas birokrātiskās procedūras;
 • pastāvīga interaktīva sadarbība ar iedzīvotājiem (aptaujas, fotokonkursi, video, u.c.)
 • visu iesaistīto pušu līdzatbildība ieviešanas procesā un mērķa sasniegšanā;
 • neliels finanšu ieguldījumu apjoms iepretī plaši izmantojamiem infrastruktūras un publisko pakalpojumu uzlabojumiem;
 • ilgtspējas nodrošināšana, pamatojoties uz  plašu iesaisti. 

Uzsāktās labās prakses atslēgas vārdi ir iesaiste, atklātība un līdzatbildība.  Sasniegtie rezultāti, novērojumi Īsā laikā sasniegti ievērojami rezultāti, kas redzami publiskajā un privātajā infrastruktūrā un veido mazuļiem un vecākiem atbalstošu un ērtu pilsētvidi. Iespējams izmantot uzlabojumus izglītības, veselības aprūpes, kultūras un sociālā atbalsta pakalpojumos,  tie ir būtiski pilnveidoti. Piemēram, pilsētā praktizē vairāki retāku specialitāšu ārsti, kuri iepriekš bija pieejami tikai galvaspilsētā,  publiskās ēkās ierīkoti mazuļu stūrīši,  atpūtas un kultūras pasākumi bērniem kļuvuši daudzveidīgāki, atvērtas jaunas mazuļu aprūpes grupiņas, 42 vietās izveidotas mazuļu pārtinamās virsmas unizveidota karte ar vietām, kur tās pieejamas. Skatīt šeit: http://ventspils.lv/resources/web/images/2017/mazulimdraudzigapilseta/partinamas_virsmas.PNG.  Rezultātā mazuļu vecāki un pilsētas viesi var ērti plānot ikdienas gaitas un atpūtu.Savukārt Programmas ilgtermiņa ieguvumi būs redzami pēc vairākiem gadiem, jo pašvaldības gādīgās rūpes par mazuļiem būs katalizators tālāk sekojošām pozitīvām pārmaiņām ilgtermiņā. Pašvaldība ieguvusi arī iedzīvotāju aktivitātes pieaugumu un vēlmi piedalīties jautājumu risināšanā. Iedzīvotāji sajūt, ka spēj ietekmēt pašvaldības rīcību mērķa sasniegšanā. Prakse ir uzskatāms piemērs sabiedrības virzītai attīstībai, rezultātā veidojot stiprāku pilsonisko sabiedrību.  Jau tagad pašvaldībā jūtama iedzīvotāju vēlme kopīgi paveikt arī citus darbus. 19.03.2017. pašvaldības pārstāvji kopīgi ar iedzīvotājiem darināja putnu būrīšus, bet 08.04.2017. kopīgi centīsies uzstādīt Ginesa rekordu puķu stādīšanā. Secināms, ka novatoriskas pieejas izmantošana kāda jautājuma risināšanā ar labu rezultātu rada domino efektu, tā nostiprinot jaunu modeli pašvaldības sadarbībā ar iedzīvotājiem.   Pašvaldības uzmanīgās rūpes un patiesā ieinteresētība visur atvieglot un uzlabot bērnu vecāku ikdienu novērtējuši arī tūristi. Atkalizmantošanas un uzlabošanas iespējas Tā kā Ventspilī izmantotais pārmaiņu ieviešanas modelis ir pietiekami universāls, citas pilsētas to var izmantot dažāda rakstura problēmu risināšanā, tai skaitā dzimstības veicināšanai, novecošanās problēmas risināšanai. Izmantoto metodiku iespējams pielāgot un pilnveidot, atbilstoši pilsētās risināmajiem aktuālajiem jautājumiem.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture