Līdzfinansējuma saņemšana

PAŠVALDĪBAS ATBALSTS

Lai Ventspils pilsētā veicinātu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, Ventspils pilsētas dome pieņēmusi saistošos noteikumus, saskaņā ar kuriem piešķir līdzfinansējumu šādiem energoefektivitātes projektiem:

 • daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoauditam – 50% no energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 356,00;
 • daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskā projekta izstrādāšanai vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanai – 20% no tehniskā projekta izstrādāšanas vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanas izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 0,43 uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru;
 • renovācijas darbu veikšanai – 10% no renovācijas projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 10,00 uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru.

Kas jāzina par pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai?

 • dzīvojamās mājas kopējā platība ir vismaz 200 m2;
 • vienam dzīvokļa īpašniekam nepieder vairāk kā 25% dzīvojamās mājas;
 • daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku valdījumā (mājā ir nodibināta dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība) vai par mājas pārvaldīšanu ir noslēgts pilnvarojuma līgums, vai māju pārvalda līdzšinējais pārvaldnieks;
 • projektu var iesniegt dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona, un, to iesniedzot, jāapliecina, ka energoefektivitātes pasākumu veikšana ir kopīgi pieņemts lēmums;
 • uz līdzfinansējumu nevar pretendēt projekti, kuri jau ir vai tiks atbalstīti no Eiropas Savienības fondu vai citiem finanšu līdzekļiem;
 • renovācijas darbiem projektu var iesniegt ne biežāk kā reizi 10 gados, energoaudita veikšanai un tehniskā projekta izstrādei vai renovācijas kartes sagatavošanai šāda ierobežojuma nav.

Projekta iesniegumam līdzfinansējuma piešķiršanai pievienojami šādi dokumenti:

 • izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par mājas kopējo platību;
 • energoaudita, tehniskā projekta izstrādes vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes izstrādes tāme;
 • tehniskā projekta izstrādāšanai vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanai – sertificēta energoauditora izstrādāts ēkas energoaudita pārskats (kopija), kas izstrādāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķināšanas jomā;
 • juridiskai personai – kompetentas institūcijas izdota izziņa par pārstāvības tiesībām, kas izsniegta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas domē;
 • projekta iesniedzēja pilnvarotajai personai – mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija.

Projekts iesniedzams Ventspils pilsētas domes Vispārējā nodaļā (Jūras iela 36, 3. stāvs, 40. kabinets). Līdzfinansējums tiek piešķirts ar Ventspils pilsētas domes sēdes lēmumu. Lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu tiek pieņemts 45 dienu laikā pēc projekta iesnieguma reģistrēšanas pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas reģistrā. Ja aktivitātes uzsāktas pirms lēmuma pieņemšanas, visas izmaksas uzskatāmas par neattiecināmām.

Papildu jautājumu gadījumā varat konsultēties domes Ekonomikas nodaļā: Jūras iela 36, 4. stāvs, 62. kabinets, tālr. 63601194, e-pasts: [email protected].  

Aizpildāmie dokumenti pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai

ES LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANA

Kopš 2016. gada Latvijas iedzīvotājiem ir pieejama atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās, ko īsteno Attīstības finanšu institūcija Altum. Dzīvokļu īpašnieki ar pilnvaroto personu starpniecību var pretendēt uz grantu (līdzmaksājumu), aizdevumu vai garantiju jau projekta izstrādes laikā, ko piešķir “Altum” un citi finansētāji – banka, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs -, vai finansējot no dzīvojamās mājas uzkrājuma fonda. 

Grants tiek piešķirts, ja:

 • plānotais dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņš pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas nepārsniedz 90 kWh/mgadā; 
 • siltumenerģijas ietaupījums 30 gadu laikā ir lielāks par renovācijas izmaksām.

Projekta attiecināmo izmaksu noteikšanai izmantojams energoefektivitātes kalkulators

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu attiecināmās izmaksas ir:

 • ēkas energosertifikātatehniskās apsekošanas atzinumabūvprojekta vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes vai apliecinājuma kartes inženierbūvēm sagatavošanas izmaksas;
 • būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās un koplietošanas telpās;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas inženiersistēmu atjaunošanapārbūve vai izveide;
 • atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģijas ražošanas un ūdens sildīšanas avotu iegāde un uzstādīšana;
 • energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu autoruzraudzība un būvuzraudzība;
 • energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu vadīšanas izmaksas, sedzot darba samaksu pilnvarotās personas darbiniekiem un atlīdzībā iekļaujot arī darba dēvēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
 • pievienotās vērtības nodoklis. Grantu gadījumā pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināms, ja to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā. 
 • energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas.

Papildu informācija par projektu finansēšanas kārtību, kā arī portālā lvportals.lv

Lai uzdotu precizējošus jautājumus par “Altum” atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanu, sazinieties ar “Altum” Kompetences centru.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture