Pašvaldības darbs

Vides pārvaldības sistēma pašvaldībā organizēta ar mērķi līdzsvarot uzņēmēju un iedzīvotāju intereses.

Visiem uzņēmumiem, kas vēlas veikt savu darbību, pirms darbības uzsākšanas jāsaņem Valsts vides dienesta izdota atļauja, kas atļauj veikt piesārņojošu darbību ar virkni nosacījumu. Pirms tam pašvaldība iepazinās ar uzņēmuma iesniegumu atļaujas saņemšanai un sniedz priekšlikumus atļaujas nosacījumiem ietekmes uz cilvēku veselību vai vidi mazināšanai.

Lai nodrošinātu tiesību normās iekļauto pamatprincipu ievērošanu attiecībā uz sabiedrības informēšanu, dialoga veidošanu un iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā par vides jautājumiem, Ventspils pilsētas dome pieņēmusi lēmumu, kas paredz, ka visiem B kategorijas piesārņojošās darbības veicējiem, kuru darbība rada ietekmi uz pilsētas vidi un var izraisīt iedzīvotāju neapmierinātību, t.sk. lielākajiem Ventspils ostas termināļiem – SIA „Vitol Terminal Latvia”, AS „Ventbunkers”, SIA „Ventamonjaks”, AS „Ventspils tirdzniecības osta”, pirms Valsts vides dienesta atļaujas saņemšanas piesārņojošās darbības veikšanai jāinformē sabiedrība par plānotajām darbībām un to iespējamo ietekmi uz vidi. Īpaši nozīmīgos gadījumos organizējama sabiedriskā apspriešana, rīkojot tikšanos ar iedzīvotājiem.

Ventspilī darbojas 8 potenciāli bīstamie uzņēmumi, kuru darbība saistīta ar bīstamajām vielām. Tie strādā saskaņā ar izstrādātiem drošības pārskatiem vai rūpniecisko avāriju novēršanas programmām un civilās aizsardzības plāniem. Katru gadu Valsts vides dienests organizē šo uzņēmumu kompleksās pārbaudes – valsts institūciju kopīgi veikto objekta inspekciju, kurā piedalās arī pašvaldības pārstāvis.

Lai potenciāli bīstamie uzņēmumi neietekmētu dzīvojamos rajonus un pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, Ventspils pilsētas teritorijas plānojumā noteiktas aizsargjoslas ap tiem. Lai nodrošinātu iedzīvotājus ar informāciju par šiem uzņēmumiem, pašvaldība izdevusi un izplatījusi kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu izstrādāto bukletu „Paaugstinātas bīstamības objekti Ventspils pilsētā”. Ar informāciju  par katru konkrētu bīstamo uzņēmumu var iepazīties https://registri.vvd.gov.lv/citi-registri/rupniecisko-avariju-riska-objekti/

Dabas aizsardzība

Ventspilī ir bagāta un daudzveidīga daba. Tās teritorijā atrodas trīs īpaši aizsargājamie dabas objekti – dabas liegums „Būšnieku ezera krasts”, kas iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā „Natura 2000”, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi „Staldzenes stāvkrasts” un „Dampeļu atsegums”. Visām šīm teritorijām ir izstrādāti dabas aizsardzības plāni, līdz ar to gan šīs teritorijas, gan to apkārtne attīstās atbilstoši plānā iestrādātajiem dabas aizsardzības pasākumiem.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture