Pašvaldības darbs

Vides pārvaldības sistēma pašvaldībā organizēta ar mērķi līdzsvarot uzņēmēju un iedzīvotāju intereses. Tāpēc Ventspils pilsētas dome pieņēmusi lēmumu, kas paredz, ka visiem B kategorijas piesārņojošās darbības veicējiem, kuru darbība rada ietekmi uz pilsētas vidi un izraisa iedzīvotāju neapmierinātību, t.sk. lielākajiem Ventspils ostas termināļiem – SIA „”Ventspils nafta” termināls”, AS „Ventbunkers”, AS „Ventamonjaks”, AS „Ventspils tirdzniecības osta” –, pirms atļaujas saņemšanas no Ventspils Reģionālās vides pārvaldes jāinformē sabiedrība par plānotajām darbībām un to iespējamo ietekmi uz vidi. Īpaši nozīmīgos gadījumos organizējama sabiedriskā apspriešana, rīkojot tikšanos ar iedzīvotājiem.

Tas nodrošinās tiesību normās iekļauto pamatprincipu ievērošanu attiecībā uz sabiedrības informēšanu, dialoga veidošanu un iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā par vides jautājumiem. Ventspilī darbojas 8 potenciāli bīstamie uzņēmumi. Tie strādā saskaņā ar izstrādātiem drošības pārskatiem vai rūpniecisko avāriju novēršanas programmām un civilās aizsardzības plāniem. Katru gadu šos uzņēmumus pārbauda Vides valsts inspekcijas izveidota komisija, kurā piedalās arī pašvaldības pārstāvis.

Lai potenciāli bīstamie uzņēmumi neietekmētu dzīvojamos rajonus un pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, teritorijas plānojumā noteiktas aizsargjoslas ap tiem. Lai nodrošinātu iedzīvotājus ar informāciju par šiem uzņēmumiem, pašvaldība izdevusi un izplatījusi VUGD izstrādāto bukletu „Paaugstinātas bīstamības objekti Ventspils pilsētā”.

Dabas aizsardzība

Ventspilī ir bagāta un daudzveidīga daba. Tās teritorijā atrodas trīs īpaši aizsargājamie dabas objekti – dabas liegums „Būšnieku ezera krasts”, kas iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā „Natura 2000”, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi „Staldzenes stāvkrasts” un „Dampeļu atsegums”. Visām šīm teritorijām ir izstrādāti dabas aizsardzības plāni, līdz ar to gan šīs teritorijas, gan to apkārtne attīstās atbilstoši plānā iestrādātajiem dabas aizsardzības pasākumiem.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture