Privātuma politika

Ventspils valstspilsētas pašvaldības privātuma politika

Šī privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Ventspils valstspilsētas pašvaldība, tās iestādes un kapitālsabiedrības, kurās Ventspils valstspilsētas pašvaldībai pieder 50% vai vairāk procentu kapitāla daļas, kā arī meitas kapitālsabiedrības un asociētās kapitālsabiedrības (turpmāk – Pašvaldība) ievāc un apstrādā fizisko personu datus, kā arī sniedz informāciju par datu subjekta tiesībām.

Detalizētāka informācija par šo Pašvaldības struktūru personas datu apstrādi pieejama to tīmekļvietnēs vai vēršoties klātienē.

Pašvaldība rūpējas par fizisko personu datu aizsardzību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā, tajā skaitā saskaņā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības Personas datu apstrādes noteikumiem.

Privātuma politika attiecas uz:

1.fiziskajām personām – Pašvaldības pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras veic fizisku personu datu apstrādi saistībā ar Pašvaldībai noteikto funkciju un uzdevumu izpildi vai pakalpojumu sniegšanu;

2.Pašvaldības teritorijas, biroju un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

3.korespondences ar Pašvaldību iesniedzējiem un saņēmējiem;

4.Pašvaldības pārvaldīto interneta mājaslapu, sociālo tīklu profilu un mobilo lietotņu apmeklētājiem;

5.zvanu veicējiem uz Pašvaldības tālruņiem un zvanu saņēmējiem.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

1.Personas datu apstrādes pārziņi, to kontaktinformācija, ir noteikti šīs privātuma politikas 1. pielikumā.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

2.Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: [email protected], tālrunis: 63601144. Izmantojot šo kontaktinformāciju, var iegūt informāciju vai iesniegt sūdzību par fizisko personu datu apstrādi Pašvaldībā.

Personas datu apstrāde

3.Pašvaldība ikdienā rada, apkopo un citā veidā apstrādā personas datus lielā apjomā un dažādos veidos. Šie dati var tikt iegūti personai iesniedzot iesniegumu, kā arī Pašvaldībai iegūstot informāciju par personu no citiem avotiem, piemēram, valsts informācijas sistēmām, trešajām personām un publiskajiem avotiem, kad tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu Pašvaldībai ar normatīvajiem aktiem uzlikto funkciju un uzdevumu izpildi. Pašvaldība var apstrādāt personas datus papīra vai elektroniskā formātā, telefoniski un veicot videonovērošanu. Personas datu apstrādi var veikt Pašvaldības darbinieks vai kāds no Pašvaldības apstrādātājiem, ar ko Pašvaldībai ir noslēgts līgums. Pašvaldībai, apstrādājot personas datus, tiek nodrošināta personas datu aizsardzības principu ievērošana.

Personas datu apstrādes un aizsardzības principi

4. Pašvaldība, apstrādājot personas datus, ievēro šādus principus:

4.1.apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;

4.2.apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;

4.3.apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;

4.4.personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;

4.5.apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;

4.6.vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā, izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.

Personas datu kategorijas

5.Pašvaldība apstrādā:

5.1.personas datus – informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, kontaktinformācija (lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju), informācija, kuru Pašvaldība lūdz sniegt, lai persona varētu saņemt pakalpojumus, ko sniedz Pašvaldība, u.c.;

5.2.īpašu kategoriju personas datus, piemēram – informācija, kas atklāj etnisko piederību, dalību arodbiedrībās, veselības datus.

Personas datu apstrādes mērķi

6. Pašvaldība apstrādā personas datus Pašvaldībai noteikto funkciju un uzdevumu izpildei, Pašvaldības pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai, tajā skaitā, lai:

6.1.organizētu iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus;

6.2.gādātu par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un tīrību, kontrolētu publiskā lietošanā esošo teritoriju izmantošanu;

6.3.gādātu par iedzīvotāju izglītību, kā arī lai organizētu pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu;

6.4.rūpētos par kultūru un sekmētu tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;

6.5.nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;

6.6.nodrošinātu iedzīvotājiem sociālo palīdzību;

6.7.gādātu par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību;

6.8.sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;

6.9.sekmētu saimniecisko darbību savā administratīvajā teritorijā, rūpētos par bezdarba samazināšanu;

6.10.izsniegtu atļaujas un licences komercdarbībai, kontrolētu to izmantošanu;

6.11.piedalītos sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarotu žūpību un netiklību, novērstu sabiedriskās kārtības apdraudējumus, atrastu un īpašniekiem nodotu meklēšanā esošas lietas, identificētu bezsaimnieka mantas un nodrošinātu to saglabāšanu līdz to nodošanai kompetentām valsts iestādēm;

6.12.noteiktu zemes izmantošanas un apbūves kārtību un kontrolētu tās ievērošanu;

6.13.nodrošinātu savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu;

6.14.veiktu civilstāvokļa aktu reģistrāciju;

6.15.savāktu statistikai nepieciešamās ziņas un iegūtu pašvaldības darbības analīzei, plānošanai, uzlabošanai un darbības kontrolei nepieciešamo informāciju;

6.16.veiktu nepieciešamos pasākumus vēlēšanās;

6.17.piedalītos civilās aizsardzības pasākumu izstrādē un nodrošināšanā, atklātu notikumus, kas var apdraudēt sabiedrības drošību;

6.18.organizētu sabiedriskā transporta pakalpojumus;

6.19.veiktu savā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti un īstenotu bērnu tiesību aizsardzību savā administratīvajā teritorijā;

6.20.nodrošinātu pašvaldības pakalpojumu izpildi, norēķinus, kā arī lai sagatavotu un noslēgtu līgumus un pierādītu to noslēgšanas faktu, nodrošinātu līgumu saistību izpildi un izpildes kontroli;

6.21.nodrošinātu saziņu ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un citām publiskām vai privātām personām, kā arī lai uzlabotu saziņas veidus un rīkus, tajā skaitā telefona sistēmu, elektronisko pastu, mājaslapas un mobilās lietotnes;

6.22.veiktu sabiedriskā viedokļa pētījumus;

6.23.informētu sabiedrību par savu darbību, nodrošinātu pašvaldības darbības un lēmumu pieņemšanas procesa atklātumu, sekmētu pilsoniskās sabiedrības attīstību un tās locekļu aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos, kā arī lai padarītu sabiedrībai pieejamu pašvaldības rīcībā esošo informāciju;

6.24.plānotu un izpildītu pašvaldības riska vadības aktivitātes;

6.25.novērstu likumpārkāpumus un mēģinājumus tādus izdarīt, kā arī, lai atklātu likumpārkāpumus un personas, kas tos izdarījušas;

6.26.nodrošinātu informācijas, informācijas sistēmu un pašvaldības darbības drošību, tajā skaitā, lai novērstu prettiesisku darbību izdarīšanas mēģinājumus un samazinātu to radītās sekas;

6.27.nodrošinātu un kontrolētu pašvaldības darbinieku amata pienākumu izpildi, ētikas un citu normu ievērošanu, pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu un saukšanu pie atbildības par tiem;

6.28.sniegtu informāciju publiskām un privātām personām un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

6.29.darba kvalitātes uzlabošanas nolūkā;

6.30.citos nolūkos, informējot personas, par kurām fizisko personu datu apstrāde tiek veikta.

7.Norādītajos nolūkos Pašvaldība veic gan manuālu, gan automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei

8.Galvenie tiesiskie pamati Pašvaldībai apstrādāt personas datus ir tas, ka šāda personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai:

8.1.izpildītu uz Pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu;

8.2.izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

9.Papildus tiesiskie pamati personas datu apstrādei var būt šādi:

9.1.apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc personas pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

9.2.persona devusi piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

9.3.apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, t.i. dzīvību un veselību.

Fizisko personu datu glabāšanas ilgums

10.Pašvaldība drīkst glabāt un apstrādāt fizisko personu datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

10.1.dati ir nepieciešami noteikto mērķu sasniegšanai;

10.2.kamēr Pašvaldībai pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

10.3.kamēr ir spēkā fiziskās personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

11.Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.

Fizisko personu datu nodošana

12.Pašvaldība var nodot fizisko personu datus personām, kurām tos izpaust ir Pašvaldības tiesības vai pienākums saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai līgumiem. Piemēram, lai izpildītu savas funkcijas, notiek informācijas apmaiņa starp Pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un pašvaldības kapitālsabiedrībām.

13.Personas dati var tik nodoti apstrādātājiem (fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pašvaldības vārdā apstrādā personas datus), ja tas būs nepieciešams Pašvaldības funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai.

14.Pašvaldība, iespējams, nodos personas datus trešajām personām, bet tikai, kad tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, vai ja to atļauj tiesību akti personas datu aizsardzības jomā.

15.Personas dati parasti tiks glabāti un apstrādi Eiropas Ekonomiskajā Zonā.

16.Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, Pašvaldības fizisko personu datiem var piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

17.Nododot fizisko personu datus, Pašvaldība nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, ievērošanai.

Sīkdatņu izmantošana

18.Pašvaldības pārvaldītās interneta mājas lapas (vietnes) var izmantot sīkdatnes, lai iegūtu informāciju par šo vietņu izmantošanu, personalizētu saturu, pielāgotos vietņu lietotāja veiktajiem iestatījumiem un apstrādātu lietotāja veiktās izvēles.

19.Dažas no sīkdatnēm, kas nesatur personu identificējošu informāciju pārvalda trešās personas – datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google LLC.

20.Jebkurš Pašvaldības pārvaldīto interneta mājas lapu lietotājs sīkdatnes savā datorā vai citā iekārtā var dzēst pēc saviem ieskatiem. Taču tādā gadījumā veiktie iestatījumi būs jāpielāgo atkārtoti, kā arī pastāv iespējamība, ka dažas mājas lapu funkcijas nedarbosies.

Foto, video, audio un audiovizuālo fiksāciju veikšana

21.Foto, video, audio un audiovizuālo fiksāciju veikšanas tiesiskais pamats: Regulas 6. panta 1. punkta a), b), c), d), e) un f) apakšpunkts.

22.Foto, video, audio un audiovizuālo fiksāciju mērķi ir Pašvaldības tiesību un tiesisko interešu nodrošināšana un aizstāvība valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu veikšanā un darbībā privāto tiesību jomā, kas sīkāk noteikti privātuma politikas 6.2., 6.11., 6.15., 6.17., 6.23., 6.25., 6.26., 6.27. un 6.29. apakšpunktā.

23.Vietas, kurās Pašvaldībā tiek veikta videonovērošana vai audiovizuāla fiksācija, tiek apzīmētas ar šīs privātuma politikas 2. vai 3. pielikumā pievienotajām informatīvajām zīmēm.

24.Lai informētu Ventspils iedzīvotājus un viesus, kā arī citus interesentus par Ventspils pilsētā notiekošajām aktivitātēm un pasākumiem, tajos var tikt veikta foto attēlu, video, audio un audiovizuāla fiksācija.

25.Pašvaldība informāciju par foto, video, audio un audiovizuālo fiksāciju veikšanu publiskos pasākumos sniedz nolikumos, preses relīzēs, afišās par plānoto pasākumu, uzrakstos pasākumu norises vietās vai citādi, atkarībā no pasākuma rakstura.

26.Gadījumos, kad personas datu apstrādei nepieciešama personas sniegta piekrišana, Pašvaldības darbinieks vai tās pilnvarots pārstāvis var personu uzrunāt tieši un lūgt tās atļauju personas fiksēšanai foto attēlu, audio, video vai audiovizuālā formā un šīs fiksācijas publiskošanai. Ja šajā situācijā persona ļauj veikt foto attēlu, audio, video vai audiovizuālu fiksāciju un to publiskot, uzskatāms, ka persona ir sniegusi piekrišanu savu personas datu apstrādei (sava foto attēla, audio, video vai audiovizuālās fiksācijas publiskošanai). Atsevišķos gadījumos var tikt lūgts personas piekrišanu noformēt rakstiski.

27.Pašvaldība uzņemtos foto attēlus, audio, video un audiovizuālās fiksācijas var izvietot interneta vietnēs, presē un citos masu informācijas līdzekļos, pašvaldības informatīvajos izdevumos, reprezentācijas, tai skaitā drukātajos materiālos, sociālo tīklu profilos (Facebook, Twitter, Instagram, Draugiem.lv, Youtube.com), informatīvajos ekrānos pilsētvidē u.c.

Datu subjekta tiesības

28.Datu subjektam ir tiesības vērsties pie personas datu apstrādes pārziņa un lūgt sniegt informāciju par viņa personas datu apstrādi, kā arī lūgt personas datu labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret viņa personas datu apstrādi.

29.Ja personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta sniegta piekrišana, datu subjektam ir tiesības atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, taču tas neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta personas datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

30.Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu saskaņā ar Regulas 15. – 22. pantu, Pašvaldība izvērtē, vai pieprasījumā ietvertais lūgums ir apmierināms vai arī pastāv kādi Regulā un citos normatīvajos aktos noteiktie izņēmumi, kad datu subjekta pieprasījums nav apmierināms.

31.Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu viņa personas datu apstrādi Pašvaldībā vai Datu valsts inspekcijā.

1. pielikums

“Ventspils valstspilsētas pašvaldības

 privātuma politikai”

Personas datu apstrādes pārziņipašvaldības iestāde “Ventspils domes administrācija”, Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

1.pašvaldības iestāde “Ventspils Komunālā pārvalde”, Užavas 8, Ventspils,
LV-3601, e-pasts: [email protected];

2.pašvaldības iestāde “Ventspils Pašvaldības policija”, Andreja iela 3, Ventspils,
LV-3601, e-pasts: [email protected];

3.pašvaldības iestāde “Ventspils Sporta pārvalde”, Sporta iela 7/9, Ventspils,
LV-3601, e-pasts: [email protected];

4.pašvaldības iestāde “Ventspils Izglītības pārvalde”, Raiņa iela 10, Ventspils,
LV-3601, e-pasts: [email protected];

5.pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”, Kuldīgas iela 134, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

6.pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte”, Inženieru iela 83, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

7.pirmsskolas izglītības iestāde “Margrietiņa”, P. Stradiņa iela 10, Ventspils, LV-3602, e-pasts: [email protected];

8.pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka”, Ugāles iela 15, Ventspils, LV-3602, e-pasts: [email protected];

9.pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”, Jūras iela 2, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

10.pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” ar struktūrvienību “Pienenīte”, Brīvības iela 19, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

11.pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne”, Lidotāju iela 11a, Ventspils, LV-3602, e-pasts: [email protected];

12.pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”, Bērzu iela 51, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

13.pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte”, Sarkanmuižas dambis 19, Ventspils,
LV-3601, e-pasts: [email protected];

14.Ventspils Centra sākumskola, Saules iela 37, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

15.Ventspils 1. pamatskola, Pļavas iela 27, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

16.Ventspils 2. pamatskola, Bērzu iela 54, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

17.Ventspils 3. pamatskola, Tārgales iela 5, Ventspils, LV-3602, e-pasts: [email protected];

18.Ventspils Pārventas pamatskola, Tārgales iela 61, Ventspils, LV-3602, e-pasts: [email protected];

19.Ventspils Valsts 1.ģimnāzija, Kuldīgas iela 1, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

20.Ventspils 2. vidusskola, Kuldīgas iela 65, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

21.Ventspils 4. vidusskola, Rīgas iela 12a, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

22.Ventspils 6. vidusskola, Sarkanmuižas dambis 1, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

23.Ventspils Sporta skola “Spars”, Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

24.Ventspils Mākslas skola, Zvana iela 6, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

25.Ventspils Jaunrades nams, Maiznieku iela 11, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

26.pašvaldības iestāde “Ventspils Sociālais dienests”, Raiņa iela 10, Ventspils,
LV-3601, e-pasts: [email protected];

27.Ventspils sociālās aprūpes nams “Selga”, Pērkoņu iela 21, Ventspils, LV-3601, [email protected];

28.Ventspils pilsētas bāriņtiesa, Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

29.pašvaldības iestāde “Ventspils Kultūras centrs”, Kuldīgas iela 18, Ventspils,
LV-3601, e-pasts: [email protected];

30.pašvaldības iestāde “Ventspils bibliotēka”, Akmeņu iela 2, Ventspils, LV-3601, [email protected];

31.pašvaldības iestāde “Ventspils muzejs”, Livonijas ordeņa pils, Jāņa iela 17, Ventspils,
LV-3601, e-pasts: [email protected];

32.pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs”, Akmeņu iela 3, Ventspils, LV-3601,
e-pasts: [email protected];

33.pašvaldības iestāde “Ventspils osta”, Ostas iela 23, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

34.pašvaldības SIA “Ventspils siltums”, Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602, e-pasts: [email protected];

35.pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”, Pils iela 12, Ventspils,
LV- 3601, e-pasts: [email protected];

36.pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, Užavas iela 8, Ventspils, LV-3602,
e-pasts: [email protected];

37. SIA “Ventmalas māja”, Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

38.pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika”, Raiņa iela 6, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

39.pašvaldības SIA “Ventspils reiss”, Robežu iela 7, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

40.pašvaldības SIA “Ūdeka”, Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602, e-pasts: [email protected];

41.pašvaldības SIA “Ventspils tirgus”, Pils iela 14, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

42.SIA “Kurzemes filharmonija”, Karlīnes iela 40, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

43.SIA “Ventspils lidosta”, Ganību iela 103, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

44.SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, Inženieru iela 60, Ventspils, LV-3601,
e-pasts: [email protected];

45.SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””, Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

46.SIA “Venttests”, Ganību iela 154, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

47.SIA “Vats”,  Dārzu ielā 6, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected];

48.SIA “Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”, Annas iela 13, Ventspils, LV-3601,
e-pasts: [email protected].

2. pielikums

“Ventspils valstspilsētas pašvaldības

 privātuma politikai”

Informatīvā zīme par videonovērošanas veikšanu Ventspils valstspilsētas pašvaldībā (piemērs)

TIEK VEIKTA VIDEONOVĒROŠANA

Pārzinis: Ventspils valstspilsētas pašvaldība

Juridiskā adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, tālr.: 63601100, e-pasts: [email protected]

Datu apstrādes mērķis: pašvaldības tiesību un tiesisko interešu nodrošināšana un aizstāvība valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu veikšanā un darbībā privāto tiesību jomā

Papildus informācija par fizisko personu datu apstrādi pieejama internetā, adrese: https://www.ventspils.lv/personasdati/

3. pielikums

“Ventspils valstspilsētas pašvaldības

 privātuma politikai”

Informatīvā zīme par audiovizuālās fiksācijas veikšanu Ventspils valstspilsētas pašvaldībā (piemērs)

TIEK VEIKTA AUDIOVIZUĀLĀ FIKSĀCIJA

Pārzinis: Ventspils valstspilsētas pašvaldība

Kontaktinformācija: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, tālr.: 63601100, e-pasts: [email protected]

Datu apstrādes mērķis: pašvaldības tiesību un tiesisko interešu nodrošināšana un aizstāvība valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu veikšanā un darbībā privāto tiesību jomā

Papildus informācija par fizisko personu datu apstrādi pieejama internetā, adrese: https://www.ventspils.lv/personasdati/

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture