Atbalsts daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Līdzfinansējuma saņemšana

PAŠVALDĪBAS ATBALSTS

Lai Ventspils pilsētā veicinātu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, Ventspils pilsētas dome pieņēmusi saistošos noteikumus, saskaņā ar kuriem piešķir līdzfinansējumu šādām aktivitātēm:

 • brauktuves un/vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai – 50% apmērā no brauktuves un/vai stāvlaukuma, tai skaitā ar tos saistīto funkcionāli nepieciešamo inženierkomunikāciju, jaunbūves izmaksām, vai arī būves pārbūves vai būves atjaunošanas izmaksām;
 • apgaismojuma jaunbūvei, pārbūvei un/vai būves atjaunošanai – 75% apmērā no apgaismojuma jaunbūves izmaksām, vai arī būves pārbūves vai būves atjaunošanas izmaksām;
 • citam Piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūvei, pārbūvei vai būvju atjaunošanai) – 75% apmērā no konkrētā Piesaistītā zemesgabala jaunbūves darbu izmaksām, vai arī būves pārbūves vai būves atjaunošanas darbu izmaksām;
 • būvprojekta izstrādei – 50% apmērā no būvprojekta izstrādes izmaksām;
 • brauktuvju, Ietvju un/vai stāvlaukuma esošā seguma Izlases remontam – 80% apmērā no darbu izmaksām;
 • būvuzraudzības veikšanai – 50% apmērā no būvuzraudzības veikšanas izmaksām;
 • autoruzraudzības veikšanai – 50% apmērā no autoruzraudzības veikšanas izmaksām ar nosacījumu, ka izmaksas summa nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
 • Ietvju jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai – 80% apmērā no Ietves jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām.

LABIEKĀRTOŠANAS AKTIVITĀŠU ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS:

 • topogrāfijas un inženierģeoloģijas izmaksas;
 • būvprojekta izstrādes izmaksas;
 • būvdarbu izmaksas;
 • būvuzraudzības un/vai autoruzraudzības izmaksas;
 • labiekārtojuma aprīkojuma iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas.

Izmaksas ir attiecināmas, ja tās tieši ir nepieciešamas projekta īstenošanai, ir paredzētas apstiprinātajā projekta iesniegumā un tiek veiktas, ievērojot atbilstīgas finanšu vadības, ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principus.

LĪDZFIANSĒJUMA SAŅEMŠANAI IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS:

 • daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 200 m2;
 • neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 35% no dzīvojamās mājas kopējās platības;
 • daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļa īpašnieku valdījumā (mājā ir nodibināta dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļa īpašnieku apvienība) vai par mājas apsaimniekošanu vai pārvaldīšanu ir noslēgts pilnvarojuma līgums vai māju apsaimnieko līdzšinējais pārvaldnieks, kurš darbojas uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septītās daļas pamata;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts dzīvokļa īpašnieku kopības lēmums:
  • veikt Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu un nodrošināt Pasūtītāja līdzfinansējumu;
  • nepieciešamības gadījumā uzņemties saistības, piesaistot kredītiestādes finanšu līdzekļus Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas pasākumu īstenošanai;
  • daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas maksas maksājumu parāds nepārsniedz 15 % no kopējās aprēķinātās apsaimniekošanas maksas summas par dzīvojamo māju par pēdējiem 12 mēnešiem.
  • Projekta iesniegumu Līdzfinansējuma saņemšanai dzīvokļu īpašnieku vārdā iesniedz Pasūtītāja pilnvarotā persona, ja tai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, tā nav atzīta par maksātnespējīgu vai tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai arī nav uzsākta tiesvedība par tās bankrotu.

PROJEKTA IESNIEGUMĀ PIEVIENOJAMIE DOKUMENTI:

Lai pieteiktos Līdzfinansējuma saņemšanai, Pasūtītāja pilnvarotā persona iesniedz projekta iesniegumu, kas sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (pielikums) un papildu iesniedzamajiem dokumentiem.

 • zemesgrāmatu nodalījuma noraksts vai Valsts zemes dienesta izziņu kopijas par mājā esošo dzīvokļa īpašumu skaitu un īpašniekiem;
 • izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par mājas kopējo platību;
 •  ja projekta iesniegumu iesniedz Pasūtītāja pilnvarotā persona – juridiska persona vai pilnsabiedrība – tai jāiesniedz kompetentas institūcijas izdota izziņa par pārstāvības tiesībām;
 • daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija;
 • daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, nodrošinot Pasūtītāja līdzfinansējumu;
  • attiecīgās aktivitātes izmaksu aprēķins (tāme), kas sagatavots atbilstoši LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;
  • piesaistītā zemesgabala īpašnieka rakstiska piekrišana darbu veikšanai un zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;
  • izziņa, kurā norādīti aprēķinātie maksājumi par apsaimniekošanu un samaksātie maksājumi par pēdējiem 12 mēnešiem.

Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu, kas noformēts papīra formā, var iesniegt Domes Vispārējā nodaļā, Jūras ielā 36, Ventspilī vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu, kas noformēts elektroniska dokumenta veidā, var iesniegt Domes Vispārējā nodaļā, nosūtot uz Domes elektroniskā pasta adresi [email protected].

Papildu jautājumu gadījumā varat konsultēties Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Komunālā pārvalde”, tālr. 63624269, e-pasts: [email protected] vai  domes Ekonomikas nodaļā  tālr. 63601194, e-pasts: [email protected].  

Papildu informācija par projektu finansēšanas kārtību

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture