Izglītība

Izglītība Ventspilī

Uzsākot 2021./2022. mācību gadu, pilsētas vispārizglītojošajās skolās mācās 3965 audzēkņi, tai skaitā pašvaldības izglītības iestāžu 1. klasēs uzņemti 411 audzēkņi 19 klasēs.

Uzsākot 2021./2022. mācību gadu, pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs kopumā mācās 1656 audzēkņi.

2021./2022. mācību gada uzdevumi

1. Kvalitatīvu un efektīvu izglītības pakalpojumu plānošana un to īstenošana:

 • dažādu izglītības posmu mācību procesu savstarpēja koordinācija;
 • mācību procesa aktivitātes ārpus skolas;
 • personāla profesionālā pilnveide un cilvēkresursu piesaiste.

2. Individualizēta un diferencēta pieeja izglītojamajiem ikviena bērna un jaunieša daudzpusīgai attīstīšanai:

 • rīcības programmu un dažādu projektu realizēšana;
 • ikvienam atbilstošas izglītības programmas piedāvāšana;
 • atbalstošas mācību vides nodrošināšana.

3. Kompetenču pieejā balstīta mācību satura realizēšana 1.-12.klasēs un pirmsskolas izglītības iestādēs:

 • pieejas maiņa vērtēšanas sistēmā;
 • pedagogu atbalsta sistēmas attīstīšana;
 • dažādu mācību līdzekļu un atbilstošu metožu lietošana mācību procesā.

4. Izglītības kvalitātes paaugstināšana, balstoties uz mācību sasniegumu un vides faktoru datu analīzi, turpmākās rīcības noteikšana:

 • izglītības iestāžu vides apstākļu analizēšana;
 • izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide;
 • mācību procesa nodrošināšana COVID – 19 pandēmijas apstākļos.

Metodiskā tēma: Pašvadīta mācību procesa dažādošana, attīstot caurviju prasmes.

Pirmsskolas un vispārējā izglītība

Interešu izglītība

Profesionālā izglītība

Augstākā izglītība

Mūžizglītības centrs

Ventspils pašvaldība īpaši godina inovatīvi strādājošos pedagogus un audzēkņus.

Tradicionāli mācību gada noslēgumā tiek sveikti skolotāji un skolēni par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts konkursos mākslā un mūzikā,  kā arī skolēni, kuri sekmīgi izstrādā skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus, pasniedzot tiem Ventspils pilsētas Pedagoģiskā darba inovācijas fonda apliecības un naudas balvas.

Ik gadu sumināti tiek arī vidusskolu absolventi, kuri sasnieguši augstus rezultātus mācību darbā, piešķirot tiem titulu “Gada skolēns”. Savukārt titulu “Gada skolotājs” iegūst tie skolotāji, kuri mērķtiecīgi strādā un popularizē savas pedagoģiskās atziņas izglītības iestādēs, īpaši akcentējot sasniegumus kalendārajā gadā.

Nominācijas “Gada skolotājs” ieguvēji no 1998. līdz 2019. gadam

Nominācijas “Gada skolēns” ieguvēji no 2000. līdz 2020. gadam

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture