Izglītība

Izglītība Ventspilī

Uzsākot 2023./2024. mācību gadu, pilsētas vispārizglītojošajās skolās mācās 3956 izglītojamie, tai skaitā pašvaldības izglītības iestāžu 1. klasēs uzņemti 372 izglītojamie.

Izglītības darba prioritātes un uzdevumi 2023./2024.m.g. Ventspilī

Veiksmīga izglītības pārvaldība

Sadarbības attīstīšana visos līmeņos

 • Kvalitatīvu cilvēkresursu piesaistes un noturēšanas sekmēšana
 • Izglītības iestāžu lomas vietējā kopienā stiprināšana
 • Nodrošināt efektīvu atbalstu izglītības iestāžu kā mācīšanās organizācijas pilnveidei

Kvalitatīvas mācības

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošanas un vērtēšanas pilnveide

 • Izglītojamo spēju kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust uzskatus, risināt problēmas mainīgās, reālās dzīves situācijās veicināšana
 • Daudzpusīga un konkurētspējīga izglītības piedāvājuma nodrošinājums
 • Pedagogu atbalsta sistēmas pilnveide izglītības iestādē un pašvaldībā
 • Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas pilnveide, lai vērtēšana veidotos par ikdienas atbalstu izglītojamā sniegumam

Iekļaujoša un atbalstoša izglītības vide

Ikviena indivīda vienreizīguma ievērošana izglītības procesa īstenošanas gaitā

 • Atbalsta sistēmas efektīvas darbības nodrošināšana un pilnveide
 • Izglītojamo un pedagogu psihoemocionālās labbūtības stiprināšana un droša mācību vide
 • Iekļaujošu un uz vienlīdzības principiem balstītu izglītības programmu realizēšana

Atbilstība izglītības mērķiem

Mērķtiecīgi virzīta izglītības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana, pamatojoties datos, ieguldījumos, procesā un rezultātos balstītā pieejā

 • Rezultātu un sasniegumu atbilstības izvirzītajiem izglītības mērķiem analizēšana, uzlabojumu ieviešana
 • Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide

Metodiskā tēma: izglītojamo pilsoniskās līdzdalības apziņas stiprināšana sabiedrības un vides ilgtspējai.

Ventspils pašvaldība īpaši godina inovatīvi strādājošos pedagogus un audzēkņus.

Tradicionāli mācību gada noslēgumā tiek sveikti skolotāji un skolēni par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts konkursos mākslā un mūzikā,  kā arī skolēni, kuri sekmīgi izstrādā skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus, pasniedzot tiem Ventspils pilsētas Pedagoģiskā darba inovācijas fonda apliecības un naudas balvas.

Ik gadu sumināti tiek arī vidusskolu absolventi, kuri sasnieguši augstus rezultātus mācību darbā, piešķirot tiem titulu “Gada skolēns”. Savukārt titulu “Gada skolotājs” iegūst tie skolotāji, kuri mērķtiecīgi strādā un popularizē savas pedagoģiskās atziņas izglītības iestādēs, īpaši akcentējot sasniegumus kalendārajā gadā.

“Gada skolotājs” līdz 2023.gadam https://vip.ventspils.lv/nominacijas-gada-skolotajs-ieguveji/

“Gada skolēns” līdz 2023.gadam https://vip.ventspils.lv/nominacijas-gada-skolens-ieguveji/

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana Ventspils pilsētā – ŠEIT.

Pirmsskolas un vispārējā izglītība vairāk informācijas ŠEIT.

Interešu izglītība – ŠEIT.

Mūžizglītība – ŠEIT

Augstākā izglītība – ŠEIT

Profesionālā izglītība – Ventspils Mūzikas vidusskola un Ventspils Tehnikums

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture