Pirmsskolas un vispārējā izglītība

Pirmsskolas izglītība

Ventspilī darbojas deviņas pirmsskolas izglītības iestādes.

Bērnus no 1,5 gadu vecuma uzņem pirmsskolas izglītības iestādēs: «Zvaigznīte, «Bitīte», «Vāverīte», “Rūķītis”, “Eglīte”, “Saulīte” stuktūrvienībā “Pienenīte”, «Pasaka», «Margrietiņa» un «Varavīksne».

Ventspils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs tiek realizēts projekts „Bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstība rotaļnodarbībās un ārpus tām”. Ar Ventspils pilsētas Domes finansiālo atbalstu katru gadu tiek mērķtiecīgi papildināta materiālā bāze par vairāk nekā 10 000 eiro – iegādātas attīstošās spēles, dabas izpētes ierīces bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstībai.

Projektā šajā mācību gadā iesaistīti visu Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu 3 – 7 gadīgie  bērni. Kopš 2013. gada Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes padziļināti apgūst Brīvdabas pedagoģijas teoriju un praksi, aktualizējot ekoloģisko audzināšanu, saudzīgas attieksmes pret dabu un kultūrvidi veidošanu, atbildības par visu dzīvo ieaudzināšanu un veselīga dzīvesveida apzināšanu.

Vispārējā izglītība

Ventspils pilsētā darbojas deviņas vispārizglītojošās dienas skolas (viena valsts ģimnāzija, trīs vidusskolas, četras pamatskolas un viena sākumskola).

Ventspils 6. vidusskola realizē arī pamatizglītības otrā posma (7. līdz 9. klase) vakara (maiņu) programmu, pamatizglītības otrā posma (7. līdz 9. klase) vakara (maiņu) mazākumtautību programmu un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (neklātiene, tālmācība).

Mācību programma darbam ar apdāvinātiem Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem 2018. līdz 2020. gadā.

Ventspils izvirzījusi mērķi – veicināt jauniešu interesi par dabaszinātnēm, matemātiku un tehnoloģijām, sekmēt šo mācību priekšmetu kvalitatīvu apguvi pilsētas skolās, kā arī studējošo skaita palielināšanu dabaszinātņu un tehnoloģiju studiju programmās, speciālistu pieplūdumu pilsētas ekonomikai svarīgās nozarēs. Tāpēc pašvaldība, piesaistot ES līdzfinansējumu, mērķtiecīgi sakārto vispārizglītojošo skolu dabaszinātņu un tehnoloģiju kabinetus, iegādājas jaunas mēbeles, mācību līdzekļus un citu aprīkojumu.

Programma tiek īstenota 3 pamatvirzienos:

Ar katru mācību gadu nodarbībās iesaistīto skolēnu skaits pieaug. 2018./2019. mācību gadā kopējais skolēnu skaits programmas pamatvirzienos sasniedza jau 2 602.

Katram pamatvirzienam ir izstrādāta atbilstoša mācību un aktivitāšu programma, apmācīti pedagogi, kā arī iegādāta materiālā bāze, kas nodrošina iespēju pedagogiem  nodarbības veidot daudzveidīgākas – izmantot kvalitatīvas, izglītojošas, bērnu vecumam atbilstošas attīstošās spēles, mācību materiālus, uzskates līdzekļus un materiālus praktiskajiem darbiem un eksperimentiem.

Izglītības darba prioritātes 2021./2022. mācību gadā Ventspils pilsētas izglītības iestādēs:

1. Kvalitatīvu un efektīvu izglītības pakalpojumu plānošana un to īstenošana:

 • dažādu izglītības posmu mācību procesu savstarpēja koordinācija;
 • mācību procesa aktivitātes ārpus skolas;
 • personāla profesionālā pilnveide un cilvēkresursu piesaiste.

2. Individualizēta un diferencēta pieeja izglītojamajiem ikviena bērna un jaunieša daudzpusīgai attīstīšanai:

 • rīcības programmu un dažādu projektu realizēšana;
 • ikvienam atbilstošas izglītības programmas piedāvāšana;
 • atbalstošas mācību vides nodrošināšana.

3. Kompetenču pieejā balstīta mācību satura realizēšana 1.-12.klasēs un pirmsskolas izglītības iestādēs:

 • pieejas maiņa vērtēšanas sistēmā;
 • pedagogu atbalsta sistēmas attīstīšana;
 • dažādu mācību līdzekļu un atbilstošu metožu lietošana mācību procesā.

4. Izglītības kvalitātes paaugstināšana, balstoties uz mācību sasniegumu un vides faktoru datu analīzi, turpmākās rīcības noteikšana:

 • izglītības iestāžu vides apstākļu analizēšana;
 • izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide;
 • mācību procesa nodrošināšana COVID – 19 pandēmijas apstākļos.

Metodiskā tēma: Pašvadīta mācību procesa dažādošana, attīstot caurviju prasmes.

Vairāk par Ventspils vispārizglītojošajām skolām iespējams uzzināt, apmeklējot to mājaslapas:

Aicinām apmeklēt arī Izglītības pārvaldes mājaslapu www.vip.ventspils.lv!

REMONTDARBI IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 2020. GADĀ

Plašāka  informācija par remontdarbiem pieejama šeit.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture