Realizē projektu “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība”

1

Projekta īstenošanas statuss uz 2022. gada 30. jūniju:
Uzsākta visu projektā plānoto aktivitāšu īstenošana.

AVIS

Lai izveidotu iedzīvotājiem, iestādēm, komersantiem viegli saprotamu atvieglojumu pārvaldības sistēmu atvieglojumu darījumiem, kas balstīti uz personas vai personai izsniegtā identifikācijas līdzekļa identificēšanu atvieglojuma piemērošanas brīdī un nodrošina precīzu atvieglojuma norādījumu izpildi, uzskaiti un administrēšanu, Saeimā galīgajā lasījumā 23.09.2021. tika pieņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātais Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums, kas stājās spēkā 01.01.2022.

Saskaņā ar Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likuma 9. panta ceturto daļu Ministru kabinets nosaka Atvieglojumu vienotā informācijas sistēmā  iekļaujamo datu apjomu un datu iekļaušanas un saņemšanas kārtību, kādā šā panta pirmajā daļā minētie subjekti sniedz datus iekļaušanai un aktualizēšanai informācijas sistēmā, piekļuves nodrošināšanas kārtību, kā arī iekļauto datu apstrādes kārtību un informācijas sistēmas darbības principus. Uz minētā deleģējuma pamata tika izstrādāti un pieņemti Ministru kabineta 21.12.2021. noteikumi Nr. 871 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi”, kas stājās spēkā 01.01.2022.

Savukārt Ministru kabineta 22.03.2022.noteikumi Nr. 189 “Noteikumi par to komersantu piekļuvi Atvieglojumu vienotajai informācijas sistēmai, kuriem nav deleģēts valsts pārvaldes uzdevums” (turpmāk – MK noteikumi Nr.189) tika izstrādāti saskaņā ar Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likuma 10.panta pirmo un trešo daļu, lai noteiktu tiesisko regulējumu Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas atvēršanai tādiem komersantiem (atvieglojuma devējiem), kuriem nav deleģēts valsts pārvaldes uzdevums. MK noteikumi Nr.189 nosaka atbilstības kritērijus un kārtību, kādā tiek izvērtēts un pieņemts lēmumus par tāda atvieglojuma devēja – komersanta – piekļuvi Atvieglojumu vienotai informācijas sistēmai, kuram nav deleģēts valsts pārvaldes uzdevums un kārtību par komersantam piešķirtās informācijas sistēmas piekļuves atcelšanu, tādējādi nodrošinot tiesisko bāzi informācijas sistēmas atvēršanai komersantiem no 2024.gada. MK noteikumi Nr.189 stājās spēkā 25.03.2022.

23.02.2022 ir noslēgts līgums par AVIS pilnveidi (2.kārtas 1.daļa). Tā ietvaros notiek izstrādes darbi, kur tiek funkcionāli attīstīts un pilnveidots AVIS pašapkalpošanās portāls. Papildinājumu testēšanas nolūkos ir uzrunātas lielākās valstspilsētu pašvaldības, nodrošinot pakāpenisku un savlaicīgu pašvaldības iesaisti un sagatavošanos AVIS pašapkalpošanās portāla lietošanā. Norit darbs pie pašvaldību informēšanas par AVIS lietošanu un izmantojamības iespējām. Paralēli AVIS pašapkalpošanās portāla izstrādei, notiek AVIS 2.kārtas 2. un 3. darba uzdevumu saskaņošanas process, lai veiktu AVIS portāla un to papildinājumu tālākās attīstības izstrādi.

Portāls www.latvija.lv

08.04.2022 noslēgts līgums par portāla www.latvija.lv pilnveidi un ir uzsākti izstrādes darbi. To ietvaros līdz 2023. gada beigām plānots veikt e-adreses klienta sistēmas uzlabojumus, nodrošināt Latvija.lv jaunā dizaina ieviešanu portāla 1.lapā, t.sk., nodrošinot pieejamību caur mobilajām iekārtām, kā arī pāriet uz atvērtā koda risinājumu, konteinerizāciju un mikroservisu izmantošanu.

Šobrīd starpinstitūciju saskaņošanā ir likumprojekts “Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā” (22-TA-800), kura mērķis ir paplašināt Valsts pārvaldes iekārtas likuma 100. pantā noteikto portāla Latvija.lv tvērumu, nodrošinot iespēju izvietot savus sniegtos pakalpojumus portālā Latvija.lv ne tikai valsts pārvaldes pakalpojumu sniedzējiem, bet arī komersantiem.

VPVKAC

Par VPVKAC pakalpojumu vadības sistēmas (IS) arhitektūras un tehniskās specifikācijas dokumenta komplekta izstrādi 03.02.2021 noslēgts līgums. Ir izstrādāts un saskaņots VPVKAC IS arhitektūras un tehniskās specifikācijas dokumenta komplekts un tiek gatavots iepirkums VPVKAC IS  papildinājumiem, lai turpinātu PIKTAPS 2 projektā uzsākto klientu apkalpošanas procesu un VPVKAC pamatdarbības procesu pilnveidošanu.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture