Vides pārvaldības aktivitātes Eiropas Savienībā

1

2023. gada 16. martā, Briselē, norisinājās Eiropas Savienības (ES) Vides Padome, kurā izskatīta vispārējā vienošanās par Rūpniecisko emisiju direktīvas priekšlikumu. Diskusijas norisinājās par dažādām prioritātēm vides jomā – iepakojuma atkritumu rašanās novēršanu, sadzīves un saimniecisko notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu, kā arī viedokļu apmaiņa par Eiropas semestra zaļināšanu un oglekļa piesaistes sertifikācijas sistēmu. Latvijas delegāciju vada vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks. 

Rūpniecisko emisiju direktīvas priekšlikums paredz visām A kategorijas piesārņojošām darbībām ieviest un uzturēt vides pārvaldības sistēmu un līdz 2030. gadam izstrādāt pārveides plānus, lai līdz 2050. gadam nodrošinātu pāreju uz klimatneitrālu, apritīgu un resursefektīvu ekonomiku.

Padomē norisinājās debates par iepakojuma un izlietotā iepakojuma regulas priekšlikumu, kura mērķis ir novērst iepakojuma atkritumu rašanos, samazināt to daudzumu, ierobežot nevajadzīgu iepakošanu un veicināt atkārtoti izmantojama un atkārtoti uzpildāma iepakojuma risinājumus. Ierosinātie mērķi samazināt izlietotā iepakojuma apjomu ir ļoti ambiciozi, bet būtiski dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai. 

Tāpat būtisks jautājums, kas sanāksmē apspriests, ir Komunālo notekūdeņu direktīvas priekšlikums. Tā mērķis ir noteikt un paplašināt prasības sadzīves un ražošanas notekūdeņu savākšanai, attīrīšanai un novadīšanai, lai aizsargātu vidi un cilvēku veselību. Latvija kopumā atbalsta direktīvas pārskatīšanu, taču ir bažas, ka izvirzīto jauno nosacījumu izpilde prasīs daudz lielākas izmaksas nekā norādīts priekšlikuma ietekmes novērtējumā.

Padomes ietvaros notika viedokļu apmaiņa par Eiropas semestra zaļināšanu, radot iespēju integrēt ekonomikas un nodarbinātības politikas jomās ES klimata un vides mērķus. Latvija atbalsta esošos Eiropas semestra mērķus veicināt vides aizsardzības jautājumu integrēšanu Eiropas semestrī un sinerģiju veidošanu starp dažādām jomām. 

Par Eiropas semestri detalizētāk ŠEIT.


0 komentāri


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture