Izsludinātās atlases

Projektu iesniegumu atlases rezultāti uz 2019. gada 05.novembri

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta

Publicēšanas datums: 05.11.2018.

Projekta iesniegumu iesniegšanas termiņš: 05.11.2018. – 25.04.2019.

Projekta iesniegums iesniegts: 24.04.2019.

Atlases veids: Ierobežota

Projektu iesniegumu atlase izsludināta 05.11.2018.

Dokumenti un materiāli

Projektu iesniegumu atlases nolikums (redakcija uz 28.01.2019.)

Projektu iesniegumu veidlapa

Projektu iesniegumu veidlapas pielikumi:

Projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodika (redakcija uz 28.01.2019.)

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (redakcija uz 28.01.2019.)

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (redakcija uz 28.01.2019.)

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (redakcija uz 28.01.2019.)

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu pielikums (redakcija uz 28.01.2019.)

Atbildīgā iestāde – Latvijas Republikas Labklājības ministrija

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas reglamentējošie MK noteikumi

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai

Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi

Projektu iesniegumu atlases dokumentu sākotnējās redakcijas

Projektu iesniegumu atlases nolikums (redakcija uz 05.11.2018.)

Projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodika (redakcija uz 05.11.2018.)

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (redakcija uz 05.11.2018.)

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (redakcija uz 05.11.2018.)

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu(redakcija uz 05.11.2018.)

Papildu jautājumi

Projekta iesniedzēja jautājumi (uz 02.04.2019.)

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārta “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”

Publicēšanas datums: 08.05.2018.

Projekta iesniegumu iesniegšanas termiņš: 08.05.2018. – 15.03.2019.

Projektu iesniegumi iesniegti: 15.03.2019.

Atlases veids: Ierobežota

Projektu iesniegumu atlase izsludināta 08.05.2018.

Dokumenti un materiāli

Projektu iesniegumu atlases nolikums

Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta iesnieguma veidlapas pielikumi:

Finansēšanas plāns

Projekta budžeta kopsavilkuma pielikums

Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību

Apliecinājums, ka saimnieciskās darbības veicējs uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmēm

Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu

Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks (redakcija uz 13.12.2018.)

Atbildīgā iestāde – Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai

Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi

Papildu informācija

Projekta iesniedzēja jautājumi (uz 19.09.2018)

Projektu iesniegumu atlases dokumentu sākotnējās redakcijas

Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks (redakcija uz 08.05.2018.)

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta

Publicēšanas datums: 12.12.2017.

Projekta iesniegumu iesniegšanas termiņš: 12.12.2017. – 20.12.2019.

Projektu iesniegumi iesniegti: saskaņā ar atlases nolikuma 6. pielikumu

Atlases veids: Ierobežota

Projektu iesniegumu atlase izsludināta 12.12.2017.

Dokumenti un materiāli

Projekta iesnieguma veidlapas pielikumi:

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai

Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi

Papildu informācija

Projekta iesniedzēja jautājumi (uz 6.09.2018)

Projektu iesniegumu atlases dokumentu sākotnējās redakcijas
 

Projektu iesniegumu atlases nolikums (redakcija uz 12.12.2017.)
Projekta iesnieguma veidlapa (redakcija uz 12.12.2017.)
Komersantu saraksts (redakcija uz 12.12.2017.)
Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu (redakcija uz 12.12.2017.)
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (redakcija uz 12.12.2017.)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (redakcija uz 12.12.2017.)
Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (redakcija uz 12.12.2017.)
Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks (redakcija uz 12.12.2017.)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (redakcija uz 07.08.2018.)

Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks (redakcija uz 26.02.2018.)

Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks (redakcija uz 13.12.2018.)
 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķis “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta

Publicēšanas datums: 14.07.2017.

Projekta iesniegums iesniegts: 16.10.2017.

Projektu iesniegumu vērtēšana: līdz 15.01.2018.

Atlases veids: Ierobežota

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš no 2017. gada 14.jūlija līdz 2017.gada 29.decembrim

Projektu iesniegumu atlase izsludināta 14.07.2017.

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai.

Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi

Projektu iesniegumu atlases rezultāti2018. gada 19. februārī apstiprināts Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes Eiropas Savienības fondu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekts Nr. 8.1.2.0/17/I/021 “Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”. Informācija par projekta īstenošanu pieejama projekta iesniedzēja tīmekļa vietnē (vip.ventspils.lv/).

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture