Apstiprina Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu

1

Ceturtdien, 8. februārī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē apstiprināts pašvaldības 2024. gada budžets.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) kopējie finanšu resursi 2024. gadā plānoti 85,1 milj.EUR apmērā, t.sk. kārtējā gada ieņēmumi 69,9 milj. EUR, līdzekļu atlikums gada sākumā 13 milj. EUR un piesaistīto aizņēmumu, aizdevumu un aizņēmumu atmaksu saldo plānots 2,2 milj. EUR.

Pašvaldības kopējie izdevumi normatīvajos aktos noteikto funkciju nodrošināšanai, t.sk. iestāžu uzturēšanai, pilsētas labiekārtošanai un sociālo funkciju veikšanai 2024. gadā paredzēti 82,4 milj. EUR apmērā. Tādejādi 2024. gada beigās paredzams naudas līdzekļu atlikums 2,7 milj. EUR apmērā.

Nodokļu ieņēmumi, dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

Pašvaldības budžeta galvenais avots ir nodokļu ieņēmumi, ko 2024. gada budžetā plānots saņemt 35,2 milj. EUR jeb 50% apmērā no pašvaldības kopbudžeta kārtējā gada ieņēmumiem. Pārējos ieņēmumus veido valsts budžeta un ārvalstu finansējums, pašvaldības iestāžu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, kā arī ziedojumi un dāvinājumi.

Nodokļu ieņēmumu lielāko daļu 30 milj. EUR apmērā jeb 85% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi. Šī nodokļa ieņēmumus kopš 2021. gada negatīvi ietekmē valsts noteiktās izmaiņas šī nodokļa ieņēmumu sadalē – samazinot pašvaldību budžetos ieskaitāmo nodokļa daļu no 80% uz 75% un attiecīgi, palielinot valsts budžetā novirzāmo nodokļa daļu no 20% uz 25%.

No Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2024. gadā plānots saņemt dotāciju 3,3 milj. EUR apmērā. Dotācijas apmērs salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir mazinājies, jo no 2024. gada fondā netiek iedalīta papildu speciālā valsts budžeta dotācija, kas tika piešķirta, lai daļēji kompensētu iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu samazinājumu saistībā ar izmaiņām darbaspēka nodokļos.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2024. gadā plānoti 4,9 milj. EUR apmērā. Šī nodokļa ieņēmumos lielāko daļu veido nodoklis par ēkām un būvēm – 2,6 milj. EUR, savukārt, nodoklis par zemi plānots 1,9 milj. EUR, bet mājokļa nodokļa ieņēmumi – 0,4 milj. EUR apmērā. Nodokļa likmes 2024. gadā saglabātas esošajā apmērā, kā arī 2024. gadā saglabājas līdzšinējās īpašumu kadastrālo vērtību bāzes vērtības. Šī nodokļa atvieglojumus, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, turpinās saņemt gan trūcīgas / maznodrošinātas personas un personas ar trīs un vairāk bērniem (par mājokli un tam piekritīgo zemi), gan komersanti un ostu uzņēmumi par īpašumiem, kas tiek izmantoti to saimnieciskajā darbībā, ja tiek izpildīti pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie kritēriji.

Valsts budžeta transfertus un ārvalstu finansējumu 2024. gadā plānots saņemt 24,1 milj. EUR apmērā, kas veido 35% no pašvaldības kopējiem ieņēmumiem. Šie ieņēmumi ietver piesaistīto finansējumu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai, mērķdotācijas pašvaldības autoceļu (ielu) finansēšanai un pasažieru pārvadāšanai, kā arī dotācijas izglītības, kultūras, sporta, komunālās saimniecības un citām nozarēm.

Nenodokļu ieņēmumi 2024. gadā plānoti 2,4 milj. EUR apmērā un to lielāko daļu veido ieņēmumi no pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas, kas plānoti 1,05 milj. EUR apmērā, un ostu maksu atskaitījumi, kas plānoti 0,7 milj. EUR apmērā.

Budžeta iestāžu ieņēmumos 2024. gadā plānots saņemt 4,9 milj. EUR, ko galvenokārt veido ieņēmumi no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kā arī ieņēmumi no pašvaldības īpašumu nomas maksas, ieejas biļešu ieņēmumi kultūras pasākumos un citi ieņēmumi.

Pašvaldība 2024. gada budžeta projekta sagatavošanā saskārās ar virkni izaicinājumiem Pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu sabalansēšanā. Ņemot vērā vairākus valstī pieņemtos lēmumus: lai nodrošinātu minimālās mēneša darba algas palielinājumu (no 620 EUR uz 700 EUR) un atlīdzības palielinājumu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, Pašvaldībai no 2024. gada būtiski pieaug izdevumi. Tāpat pašvaldībām no 2024. gada tika uzliktas jaunas papildu funkcijas, neparedzot tam attiecīgu valsts finansējumu, piemēram, atskurbtuvju veidošana, kā izveidei un uzturēšanai  jātērē Pašvaldības budžeta līdzekļi. Kā vēl viens būtisks aspekts minams straujais EURIBOR likmes kāpums 2023. gadā, kā rezultātā Pašvaldībai 2024. gadā ievērojami lielāki resursi jāparedz procentu maksājumam par noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem investīciju projektiem.

Neskatoties uz minētajiem apstākļiem, Pašvaldība ir pieņēmusi sabalansētu 2024. gada budžetu, vienlaikus saglabājot visas Pašvaldības funkcijas un uzdevumus.

Pašvaldības budžeta izdevumi pa nozarēm

Sociālās aizsardzības jomā Pašvaldībai ir būtiski sniegt palīdzību sociāli mazaizsargātākajiem Ventspils iedzīvotājiem – trūcīgām un maznodrošinātām personām un ģimenēm, pensionāriem, invalīdiem un bāreņiem. Sociālās nozares izdevumi 2024. gadā plānoti 8,4 milj. EUR apmērā. 2024. gadā ir saglabāti visi iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi. Kopumā Ventspils valstspilsētas pašvaldība nodrošina 29 dažādus sociālos pabalstus un 17 dažādus sociālos pakalpojumus.

Projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētā” ietvaros 2023. gadā Skrodera ielā 13 un 13A, Ventspilī tika izveidota jauna mājvieta “Namiņš”, kas paredzēta ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. . Šobrīd tur dzīvo bez vecāku gādības palikuši bērni, kas iepriekš mitinājās sociālās aprūpes namā “Selga”, bet 2024. gadā “Namiņā” plānots piesaistīt bērnus arī no citām pašvaldībām, tādējādi pilnībā izmantojot izveidotās telpas.

2024. gadā savu darbību turpinās dienas aprūpes centrs “Cimdiņš”, kurā tiek nodrošināti sociālie pakalpojumi vismaz 55 bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un 40 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Arī 2024. gadā Sociālais dienests paredz turpināt sniegt atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma regulējumu.

Ņemot vērā, ka valsts no 2024. gada 1. janvāra pašvaldībām ir uzdevusi veikt papildu pienākumu – nodrošināt atskurbināšanas pakalpojumu, 2024. gada sākumā Ventspilī šādu  pakalpojumu sniegs Fabrikas ielā 2, Ventspilī.

Izglītības nozarei paredzētais izdevumu apjoms ir 29,9  milj. EUR jeb 37% no kopējiem budžeta izdevumiem.

Saskaņā ar pedagogu darba samaksas palielinājumu grafiku, no 2024. gada pieaug gan skolu pedagogu minimālā algu likme, gan pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu minimālā algu likme. Tādējādi 2024. gadā pieaug valsts un pašvaldības finansējums pedagogu atlīdzībai. Pedagogu atlīdzībai Pašvaldības 2024. gada budžetā kopumā paredzēti 17,2 milj.EUR, kas ir par 28% jeb 3,8 milj.EUR vairāk nekā 2023. gadā.

Lai Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēm tiktu piesaistīts augsti kvalificēts pedagoģiskais personāls, rīcības programmas cilvēkresursu piesaistei Ventspils pašvaldības izglītības iestādēs ietvaros 2023. gadā daļēji mācību maksa tika kompensēta 26 pedagogiem, savukārt 22 pedagogiem tika piešķirti dienesta dzīvokļi. Rīcības programmas cilvēkresursu piesaistei aktivitātes plānots turpināt arī 2024. gadā.

No infrastruktūras uzlabošanas darbiem 2024. gadā plānots pabeigt PII “Margrietiņa” teritorijas labiekārtojumu. Septiņās vispārējās izglītības iestāžu ēkās plānots izbūvēt tehnisko apsardzi un vājstrāvas tīku video novērošanas kamerām, savukārt pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaka” paredzēta elektriskā apgaismojuma atjaunošana un ugunsgrēka signalizācijas izbūve. Lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu, izglītības iestādēs plānota gaismekļu nomaiņa uz LED spuldzēm.

Ventspils vides labiekārtošanai un pilsētas uzturēšanas darbiem 2024. gadā plānots finansējums kopumā 18,3 milj. EUR apmērā. Līdzekļus paredzēts izlietot Ventspils administratīvās teritorijas sakopšanai un uzturēšanai, investīciju projektiem, infrastruktūras atjaunošanai un vides sakārtošanai, kā arī jaunu objektu izveidei.

Ņemot vērā iedzīvotāju ieinteresētību par daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanu, 2024. gada budžetā rezervēti līdzekļi 215 tūkst. EUR apmērā līdzfinansējumam daudzstāvu daudzdzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Plānots turpināt dažādus infrastruktūras uzlabošanas darbus, piemēram, Kuldīgas ielas pārbūve no Jēkaba ielas līdz Baldones ielai, Mētru ielas izbūve no Sūnu ielas līdz Grīšļu ielai, ielu seguma remonts Bangu ielā, Embūtes ielas 49 iekšpagalma pārbūve, pazemes konteineru laukuma izbūve iekšpagalmā pie daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Talsu ielā 62, apgaismojuma uzlabojumi Kauškuļciemā un Ģertrūdes ielā, kā arī apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz energoefektīvākiem LED gaismekļiem vairākos iekšpagalmos.

Ventspils objektu pilnveidošanai un aktīvās atpūtas iespēju uzlabošanai 2024. gadā plānots atjaunot džungļu taku Jūrmalas parkā, veikt rotaļu iekārtu un gumijas segumu remontdarbus bērnu rotaļu laukumos, labiekārtot Tilta dārzu, atjaunot tūrisma informatīvās norādes un citus pilsētvides uzlabošanas darbus.

Investīciju projekta “Aktīvās atpūtas velo parka izbūve Reņķa dārza teritorijā” ietvaros 2024. gadā Reņķa dārza teritorijā paredzēts izbūvēt aktīvās atpūtas veloparku, uzlabojot dzīves vides kvalitāti un palielinot sabiedrības drošību. Tāpat šogad plānots pabeigt 2023. gada uzsāktos darbus investīciju projektam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, kura ietvaros paredzēts nomainīt 601 ielu gaismekli uz energoefektīviem LED gaismekļiem, būtiski samazinot elektroenerģijas patēriņu ielu apgaismojumā.

Lai risinātu mājokļu pieejamības problēmu Ventspils pilsētā, Pašvaldība 2024.gadā paredzējusi finansējumu avansa maksājumam īres dzīvojamo māju jaunbūvju līdzfinansēšanas konkursa ietvaros, kas sniegs iespēju komersantiem saņemt līdzfinansējumu daudzdzīvokļu īres māju būvniecībai.

Arī 2024. gadā iedzīvotājiem paredzēta iespēja saņemt līdzfinansējumu savas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem – siltināšanas un citiem darbiem, lai uzlabotu energoefektivitāti, kā arī dokumentācijas izstrādei minēto darbu plānošanai. Tāpat kā iepriekšējos gadus, pašvaldība paredzējusi atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai Ventspilī, kā ietvaros tiek pieņemti iesniegumi finansējuma piešķiršanai Ventspils esošo nozīmīgāko kultūrvēsturisko ēku saglabāšanai.

Kultūras un sporta jomai 2024. gadā plānots finansējums 10,2 milj. EUR. Papildus tradicionālajiem kultūras pasākumiem un atbalstam amatiermākslas kolektīviem, piemēram, Ventspils Kultūras centrā darbojas un tiek finansiāli atbalstīti 50 dažāda žanra amatiermākslas kolektīvi, paredzēta arī profesionālo izrāžu un koncertu norise t/n “Jūras vārti” un koncertzālē “Latvija”.

Savukārt, Ventspils muzejs kā vienu no prioritārajiem attīstības virzieniem 2024. gadā ir izvirzījis jaunās Piejūras brīvdabas muzeja multifuncionālās ēkas iekārtošanu, kas tiek realizēta projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” un “Kurzemes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizācija” ietvaros. Piejūras brīvdabas muzeja jaunajā ēkā atradīsies ne vien jauna ekspozīcija, bet arī krājuma glabātava, restaurācijas darbnīca un darba telpas speciālistiem. Tā atklāšana plānota š.g. pirmajā pusgadā.

2024. gadā Ventspils muzejs plāno uzsākt Livonijas ordeņa pils ekspozīcijas modernizācijas projekta izstrādi un ieviešanu.

Sporta jomā 2024. gadā Ventspilī plānoti vairāki nozīmīgi sporta pasākumi: Ventspils maratons, D.Kūlas kausa izcīņa, Latvijas čempionāta posma sacensības 3×3 basketbolā, sadarbībā ar Latvijas sporta federācijām plānoti Latvijas čempionāti taekvondo, pludmales volejbolā, virves vilkšanā, loka šaušanā, un citos sporta veidos. Plānotas arī starptautiskas sacensības, no kurām nozīmīgākās ir starptautiskais ielu kultūras, sporta un mūzikas festivāls „Ghetto Games festivāls Ventspilī”, starptautiskas sacensības tenisā, kikboksā, loka šaušanā, kērlingā, daiļslidošanā un citos sporta veidos.

2024. gadā Ventspils valstspilsētas pašvaldība turpinās tai uzticēto funkciju un uzdevumu realizēšanu, lai ventspilniekiem nodrošinātu dažādu jomu pakalpojumus, sakoptu pilsētvidi un labvēlīgus apstākļus dzīvošanai.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture