Apstiprina Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2024. gada līdzdalības budžetu

1

Ceturtdien, 8. februārī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē apstiprināti Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2024. gada līdzdalības budžeta izdevumi.

Līdzdalības budžeta veidošana ir process, kas sniedz iespēju iedzīvotājiem noteikt to, kā tiek iztērēta daļa no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pašlaik līdzdalības budžets tiek īstenots vairāk nekā 1 000 pašvaldībās dažādās pasaules valstīs. Tas ir veids, kā iesaistīt cilvēkus lēmumu pieņemšanas procesā. Vienlaikus ar līdzdalības budžeta palīdzību iedzīvotāji tiek informēti par pašvaldības darbību, tās budžeta plānošanu un budžeta izdevumiem, kā arī tiek veicināta iedzīvotāju piederības sajūta konkrētai pašvaldībai un sekmēta iedzīvotāju ieinteresētība par pašvaldības darbu.

Pašvaldības līdzdalības budžetu izmanto, lai veicinātu pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības jautājumu izlemšanā. Ventspils valstspilsētas pašvaldība kopš 2021. gada realizē Pašvaldības līdzdalības budžetu. Lielākā daļa no iepriekšējo gadu plānotajām līdzdalības budžeta pozīcijām ir sekmīgi realizētas, tādējādi atzīmējama līdzdalības budžeta pozitīvā ietekme iedzīvotāju iesaistei pašvaldības budžeta plānošanā.

Ventspils valstspilsētas pašvaldība 2024. gada budžeta sagatavošanā ir izvērtējusi gan iedzīvotāju, gan biedrību un nodibinājumu iesniegumus un ierosinājumus – vēršoties pie pašvaldības budžeta iestādēm, komentāru un ierosinājumu formā Ventspils valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē, kā arī aptauju veidā, kuras regulāri rīko pašvaldība. Tiek ņemti vērā arī ierosinājumi, kas pašvaldībai iesniegti, piezvanot uz «karsto telefonu» 636 01119, ievietojot iesniegumu kādā no 30 dažādās vietās pilsētā izvietotajām pastkastēm, atsūtot vēstuli uz Ventspils domes administrāciju, kā arī piezvanot uz laikraksta „Ventas Balss” rubriku „Hallo, „Ventas Balss” klausās!”. Iedzīvotāju ierosinājumi pašvaldības budžeta sagatavošanā tiek izvērtēti nozaru komisijās atbilstoši ierosinājuma piekritīgajai jomai, piemēram, Kultūras komisijā, Izglītības komisijā, Pilsētas attīstības un vides komisijā, Sociālo lietu komisijā u.c.

Izskatot Pašvaldības 2024. gada budžeta projektu, ir identificēti vairāk nekā 110 iedzīvotāju, biedrību un nodibinājumu ierosinājumi 3,3 milj. EUR apmērā. Kopējie 2024. gadā apstiprinātie sabiedrības priekšlikumi Pašvaldības līdzdalības budžetam veido ap 10% no pašvaldības vidējiem viena gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem pēdējos trīs gados. Minēto ierosinājumu realizācija radīs būtiskus uzlabojumus izglītības, kultūras un sporta nozarēs, kā arī paplašinās pilsētas sniegto sociālo pakalpojumu klāstu. Ievērojamu finansējuma daļu paredzēts atvēlēt pilsētas labiekārtojuma uzlabošanai saskaņā ar iedzīvotāju ierosinājumiem.

Kā finansiāli nozīmīgākais pasākums izglītības jomā saskaņā ar vecāku ierosinājumiem minams video novērošanas sistēmu un tehniskās apsardzes sistēmu izbūve septiņās skolās, kas ļaus uzlabot skolu drošības pasākumus un optimizēt ēku uzturēšanas izdevumus. Video novērošanas sistēmas izbūve paredzēta – Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā, Ventspils 2.vidusskolā, Ventspils 3.pamatskolā, Ventspils 4.vidusskolā, Ventspils Pārventas pamatskolā, Ventspils 6.vidusskolā un Ventspils 1.pamatskolā.

Sociālajā jomā saskaņā ar dažādu sociālo sfēru pārstāvošu biedrību ierosinājumiem plānoti pasākumi un projekti, kas vērsti uz atsevišķu sabiedrības grupu (senioru, cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem, bērnu un jauniešu u.c.) iekļaušanu sabiedrībā. Plānota sadarbība ar kopumā 15 biedrībām dažādās sabiedrībai sociāli svarīgās jomās.

Saskaņā ar iedzīvotāju ierosinājumiem ievērojamu finansējuma daļu 2024. gadā paredzēts atvēlēt pilsētas labiekārtojuma uzlabošanai, lielu uzmanību pievēršot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanai. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanai kopumā 2024. gadā plānots atvēlēt 265 tūkst. EUR gan iesāktu pagalmu labiekārtošanas darbu pabeigšanai, gan jaunu darbu uzsākšanai saskaņā ar iedzīvotāju iesniegumiem. Kā pārējie būtiskākie 2024. gadā plānotie pilsētvides uzlabošanas darbi – Embūtes ielas 49 iekšpagalma pārbūve, Kuldīgas ielas pārbūve posmā no Jēkaba ielas līdz Baldones ielai, džungļu takas Jūrmalas parkā atjaunošana, kā arī rotaļu iekārtu un gumijas segumu remonts bērnu rotaļu laukumos. Plānots turpināt darbu pie apgaismojuma uzlabojumiem daudzīvokļu māju iekšpagalmos.

Ar pašvaldības atbalstu arī 2024. gadā iedzīvotājiem būs iespēja saņemt līdzfinansējumu savas daudzīvokļu mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem – siltināšanas un citiem darbiem, lai uzlabotu energoefektivitāti un dokumentācijas izstrādei minēto darbu plānošanai.

Kultūras nozarē paredzēts atbalstīt dažādu nacionālo kultūras biedrību ierosinātus pasākumus un amatiermākslas kolektīvu darbību, pamatojoties uz amatiermākslas kolektīvu iesniegumiem. Tāpat kā iepriekšējos gados, iedzīvotājiem un biedrībām 2024. gadā tiks dota iespēja piedalīties Kultūras projektu konkursā, Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkursā un Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa apakšprogrammas – Ventspils Augstskolas projektu konkursā. Kā jaunas aktivitātes minamas Lībiešu kultūras dienas Ventspilī, kas notiek reizi divos gados, un Kurzemes fotodienas.

Tāpat kā iepriekšējos gadus pašvaldība paredzējusi atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai, kā ietvaros tiek pieņemti iesniegumi finansējuma piešķiršanai Ventspils pilsētā esošo nozīmīgāko kultūrvēsturisko ēku saglabāšanai.

Savukārt, sporta jomā paredzēts turpināt sadarbību ar 19 sporta klubiem, lai nodrošinātu iespēju bērniem un jauniešiem nodarboties ar dažādiem tiem interesējošiem sporta veidiem, kā arī sniegt finansiālu un organizatorisku atbalstu sporta klubu rīkotiem pasākumiem. Kā jauna aktivitāte minama atbalsts taku skrējienam “Stirnu buks” Ventspils posmam.

2024. gadā, pamatojoties uz sabiedrības interesi un lai veicinātu iedzīvotāju skaita pieaugumu Ventspils pilsētā, sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu plānots veidot konkursu “Reemigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts”. Atbalsts konkursa kārtībā tiks piešķirts uzņēmumiem, kas rada jaunas darbavietas remigrantiem, un/vai jaunizveidotiem remigrantu uzņēmumiem.

Lai risinātu mājokļu pieejamības problēmu un nolūkā radīt īres dzīvokļus Ventspilī, pašvaldība 2024. gadā paredzējusi īstenot atbalsta pasākumus jaunu dzīvojamo īres māju būvniecībai vai dzīvojamās mājas būvniecības pabeigšanai un izīrēšanai mājsaimniecībām. Maksimālais pašvaldības atbalsts ir 110 EUR bez PVN par katru dzīvojamās īres mājas dzīvokļa kvadrātmetru, bet ne vairāk kā 500 tūkst. EUR visā pilnvarojuma līguma darbības periodā. Lai pretendētu uz pašvaldības atbalstu īres mājai jābūt vismaz 60 dzīvokļiem vai vairāk.

Ņemot vērā sabiedrības pieprasījumu pēc augsti kvalificēta medicīnas personāla Kurzemes reģionā, ar pašvaldības atbalstu 2024. gadā tiks turpināta SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” cilvēkresursu piesaistes programma.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture