Izsolītas ražošanas ēkas un zemes gabala Ganību ielā 99, Ventspilī, nomas tiesības

1

Pašvaldības iestāde “Ventspils osta” 2023. gada 5. aprīlī izsludināja ražošanas ēkas Ganību ielā 99, Ventspilī, un tai piesaistītā zemes gabala daļu nomas tiesību mutisko izsoli, izsolot minēto objektu divās daļās: objektu Nr. 1  ar plānoto telpu platību 1 250,05 m2 un objektu Nr. 2 ar plānoto telpu platību 1 224,25 m2. Izsole notika 2023. gada 26. aprīlī.

Ražošanas ēku plānots izbūvēt projekta Nr. 5.6.2.0/22/I/007 “Ražošanas ēkas un publiska auto stāvlaukuma izbūve Ganību ielas industriālajā zonā Ventspilī” ietvaros, kas tiek realizēts saskaņā ar programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.3. pasākuma “Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” nosacījumiem.

Izsoles priekšmeti  ir objekta Nr. 1 un objekta Nr. 2 nomas tiesības projekta “Ražošanas ēkas un publiska auto stāvlaukuma izbūve Ganību ielas industriālajā zonā Ventspilī”  ietvaros paredzētās ražošanas ēkas (projektētā telpu kopējā platība – 2 474,30 m2 ) Ganību ielā 99, Ventspilī, kadastra Nr. 2700 017 0016 un tai piesaistītā nekustamā īpašuma Ganību ielā 99, Ventspilī, kadastra Nr. 2700 017 0016, zemes gabala (kadastra apzīmējums 2700 0170 019) daļām, apmēram 5 660 m2 platībā, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai.

Izsoles mērķis – iznomāt par augstāko nomas maksu nomas objektus Nr. 1 un Nr. 2 un tiem piesaistītā zemes gabala daļas nomas tiesību pretendenta investīciju plānā paredzētās komercdarbības veikšanai.

Uz nomas objektu Nr.1 pieteicās viens nomas tiesību pretendents – SIA Aspired, reģistrācijas Nr. 41203045860.  Atbilstoši izsoles nolikumam, ja izsolei pieteicies tikai viens pretendents, izsoli atzīst par notikušu un pretendentam piedāvā slēgt nomas līgumu par nomas maksu, kas ir vienāda ar izsoles sākumcenu. Līdz ar to Ventspils valstspilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma izsoles komisija nolēma atzīt ražošanas ēkas Ganību ielā 99, Ventspilī, un tai piesaistītā zemes gabala daļas nomas tiesību izsoli uz objektu Nr. 1. par notikušu un piedāvāt SIA Aspired, reģistrācijas Nr. 41203045860, slēgt objekta Nr. 1. nomas līgumu par nomas maksu, kas ir vienāda ar izsoles sākumcenu, tas ir, 2,50 EUR/m2  par telpu nomu mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, papildus iekļaujot maksu par zemes nomu 1,06 centi par zemes daļas vienu kvadrātmetru.

Uz nomas objektu Nr. 2 bija divi nomas tiesību pretendenti – SIA Aspired, reģistrācijas Nr. 41203045860, un SIA Ultraplast EU reģistrācijas Nr. 40203069304, kas, atbilstoši izsoles nolikumam, iesniedza pieteikumus dalībai izsolē. Lielāko cenu par objektu Nr. 2, t.i., 2,60 EUR/m2 par telpu nomu mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, nosolīja izsoles dalībnieks SIA Aspired.

Līdz ar to Ventspils valstspilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma izsoles komisija nolēma atzīt ražošanas ēkas Ganību ielā 99, Ventspilī, un tai piesaistītā zemes gabala daļas nomas tiesību izsoli uz objektu Nr.2 par notikušu un piedāvāt SIA Aspired, reģistrācijas Nr. 41203045860, slēgt objekta Nr. 2. nomas līgumu par augstāko nosolīto nomas maksu, t.i., 2,60 EUR/m2 par telpu nomu mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, papildus iekļaujot maksu par zemes nomu 1,06 centi par zemes daļas vienu kvadrātmetru.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture