Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Komisija nosaka izglītojamo veselības stāvoklim atbilstošu izglītības programmu un atbalsta pasākumus valsts pārbaudījumos un ikdienā, pamatojoties uz pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem. - izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšana, kā arī izglītojamo ar speciālajām vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošana un atbalsta pasākumu piemērošana; - veselības stāvokļa izvērtēšana pirmsskolas vecuma bērniem ar dažādām saslimšanām un attīstības traucējumiem un skolēniem no 1. līdz 4. klasei ar garīgās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem un grūtībām mācībās; - atzinuma sniegšana par iespēju turpināt izglītību attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošiem izglītojamiem atbilstoši: • vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai; • jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai; • speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4. klasei; - ieteikumu sniegšana ilgstoši slimojošo skolēnu mācību organizēšanai mājās; - konsultācijas speciālās izglītības jautājumos; - pašvaldības izglītības iestāžu speciālo pedagogu, logopēdu un psihologu darba koordinēšana.

1. Pakalpojuma pieprasīšana
Vecāki iesniedz dokumentus Ventspils pilsētas pašvaldības pedagoģiski medicīniskajai komisijai.
Nepieciešamie dokumenti:
Izglītības programmas noteikšanai:
1) Vecāku (aizbildņu) iesniegums;
2) Vecāka (aizbildņa) personu apliecinošs dokuments;
3) Dzimšanas apliecība;
4) Medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta (forma27/u);
5) Izglītības iestādes informācija par izglītojamo (pirmsskolas vecumam);
6) Klases audzinātāja raksturojums, psihologa, logopēda veiktās izpētes rezultātu apkopojums (skolas vecumam);
7) Citi vecāku rīcībā esoši pedagoģisko, psiholoģisko un medicīnisko pārbaužu rezultāti.
Ilgstoši slimojošu skolēnu mācību organizēšanai dzīvesvietā:
1) Vecāku (aizbildņu), pilngadīga izglītojamā iesniegums;
2) Vecāka (aizbildņa), pilngadīga izglītojamā personu apliecinošs dokuments;
3) Medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinums (forma27/u).

2. Pakalpojuma saņemšana
Saņem Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu klātienē.

Nosaukums:

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Reģistrācijas numurs:

90000051970

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture