Augstākā izglītība

Augstāko izglītību var iegūt Ventspils Augstskolā, kuru 1997.gadā izveidoja Ventspils pilsētas pašvaldība. Augstskolas dibināšanas mērķis bija nodrošināt ventspilniekiem un visas Kurzemes iedzīvotājiem augstākās izglītības pieejamību tuvu dzīvesvietai. Ventspils Augstskolai ir valsts augstskolas statuss.

Ventspils Augstskola ir moderna ar dinamisku attīstības gaitu, kas garantē studējošajiem iespējas iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic nozīmīgus pētniecības darbus, kļūstot par starptautiski atpazīstamu Eiropas augstskolu. Tajā darbojas Ekonomikas un pārvaldības, Tulkošanas studiju un Informācijas tehnoloģiju fakultāte, piedāvājot 16 studiju programmas dažādos studiju līmeņos.

Ventspils pilsētas pašvaldība finansē augsti kvalificēta akadēmiskā personāla un augstas klases nozares speciālistu piesaisti, mērķstipendijas doktorantiem, zinātnisko un mācību metodisko darbu izdošanu, dažādu projektu līdzfinansēšanu, studentu sporta un kultūras pasākumus.

Uzņēmēji nodrošina ekspertu līdzdalību studiju programmu un kursu izstrādē, pilnveidē un īstenošanā, kā arī prakses vietas studējošajiem Ventspils, Latvijas un ārvalstu uzņēmumos un komercsabiedrībās.

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte (EPF)

EPF īsteno piecas studiju programmas – profesionālo bakalaura studiju programmu „Biznesa vadība”, profesionālā bakalaura studiju programmu “Jaunuzņēmumu vadība” (angļu valodā), bakalaura studiju programmu „Vadībzinātne” (nepilna laika neklātienē), profesionālo maģistra studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadība” un doktora studiju programmu „Ekonomika un uzņēmējdarbība”.

EPF studiju programmas ir pilnveidotas, lai tās atbilstu darba tirgus prasībām gan Latvijā, gan citur Eiropā. Augstas studiju kvalitātes nodrošināšanai tiek piesaistīti labākie Latvijas un ārvalstu mācībspēki (Šveice, Beļģija, Itālija, Somija, Polija u. c.).

Lai iespējami labāk sagatavotu studentus praktiskajai uzņēmējdarbībai un biznesa vadībai, būtiska daļa no studiju procesa EPF notiek ārpus lekcijām, tas ir, praktiskajās nodarbībās, dažādos grupu darbos un biznesa spēlēs. Praktisko biznesa pieredzi studentiem ir iespēja iegūt, izmantojot ārējo infrastruktūru: Ventspils Augsto tehnoloģiju parku (VATP), Ventspils Biznesa atbalsta centru, Ventspils Augstskolas zinātnisko institūtu “Ventspils Augstskolas Starptautiskais radioastronomijas centrs” u. c.

Tulkošanas studiju fakultāte (TSF)

TSF īsteno piecas studiju programmas – profesionālo bakalaura studiju programmu “Tulkošana un valodu tehnoloģija” ar vairākām valodu specializācijām, bakalaura studiju programmu “Starpkultūru komunikācija” (angļu valodā), profesionālo maģistra studiju programmu “Lietišķo tekstu tulkošana”, maģistra studiju programmu “Stratēģiskā starpkultūru komunikācija” (angļu valodā) un kopīgo doktora studiju programmu “Valodniecība” (sadarbībā ar Liepājas Universitāti).

TSF studiju programmas ir mūsdienīgas, dinamiskas un daudzpusīgas, to būtiska iezīme ir darba vidē balstītas studijas un jaunāko tulkošanas tehnoloģiju izmantošana. Fakultātes mācībspēki ir augsti kvalificēti un pieredzējuši valodu un tulkošanas speciālisti, docētāji un praktizējoši tulki un tulkotāji.

TSF profesionālās studiju programmas piedāvā iegūt gan bakalaura vai maģistra grādu, gan tulka/tulkotāja kvalifikāciju vairākās Eiropas Savienības darba valodās. Tā, studējot bakalaura studiju programmā „Tulkošana un valodu tehnoloģija”, ir iespēja iegūt gan tulka (mutvārdu), gan tulkotāja (rakstiskā) kvalifikāciju.

Studiju laikā ir pieejams aprīkojums mutvārdu un rakstveida tulkošanas iemaņu apgūšanai, t.i. lingvistikas kabinets, tulkošanas kabīnes, rakstiskās tulkošanas programmatūras u. c.

Maģistra studiju programma “Lietišķo tekstu tulkošana” ir atkārtoti akreditēta dalībai Eiropas Komisijas organizētajā sadarbības tīklā “Eiropas maģistrs tulkošanā”, kas ir starptautiski atzīts augstas kvalitātes zīmols.

Informācijas tehnoloģiju fakultāte (ITF)

ITF īsteno sešas studiju programmas – pirmā līmeņa profesionālo augstākās izglītības studiju programmu “Programmēšanas speciālists”, bakalaura studiju programmu „Datorzinātnes”, profesionālo bakalaura studiju programmu „Elektronikas inženierija”, bakalaura studiju programmu “Viedās tehnoloģijas un mehatronika”, maģistra studiju programmu „Datorzinātnes”, profesionālo maģistra studiju programmu “Elektronika”.

Pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programma “Programmēšanas speciālists” ir veidota ciešā sadarbībā ar nozares uzņēmumiem, piemēram, Ventspils Digitālo centru, SIA “Accenture”, SIA “TestDevLab”.

Fakultātē ir moderni aprīkotas datorklases un elektronikas laboratorijas. Darba tirgum pielāgotās studiju programmas nodrošina kvalificētu speciālistu sagatavošanu.

Fakultātes studiju programmu realizācijā piedalās arī ārvalstu pasniedzēji no Lietuvas, Meksikas, Vācijas u. c. Jau studiju laikā studentiem ir iespēja patstāvīgi veidot savus projektus, kā arī iesaistīties darbā Latvijas spēcīgākajos zinātņu institūtos – „Ventspils Augstskolas Starptautiskajā radioastronomijas centrā” un Viedo tehnoloģiju pētniecības centrā.

Kopš 2013. gada 20. maija Ventspils Augstskola ir zinātniskas institūciju statuss (reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā), kas apliecina, ka augstskola ir izpildījusi valsts noteiktos kritērijus zinātniskai institūcijai, tajā skaitā, vismaz puse no akadēmiskā personāla ir doktora zinātniskais grāds, augstskola izdod zinātniskos rakstus, tās rīcībā ir zinātniskā infrastruktūra, u.c.

Augstskola īpaši lepojas ar savu zinātnes centru – “Ventspils Starptautisko radioastronomijas centru”, kas specializējies augstas kvalitātes nākotnes pētniecisko pakalpojumu īstenošanā kosmosa tehnoloģiju un signālapstrādes zinātnes jomās.

Ventspils Augstkola piedāvā studentiem individuālu pieeju, iespēju doties ārzemju apmaiņas braucienos, bezmaksas sporta iespējas un labākos studentu pasākumus.

Uzzini visu par studiju iespējām Ventspils Augstskolā, apmeklējot mājas lapu www.venta.lv.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture