Augstākā izglītība

Augstāko izglītību var iegūt Ventspils Augstskolā, kuru 1997.gadā izveidoja Ventspils pilsētas pašvaldība. Augstskolas dibināšanas mērķis bija nodrošināt ventspilniekiem un visas Kurzemes iedzīvotājiem augstākās izglītības pieejamību tuvu dzīvesvietai. Ventspils Augstskolai ir valsts augstskolas statuss.

Ventspils Augstskola ir moderna augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic nozīmīgu pētniecības darbu, kļūstot par starptautiski atpazīstamu Eiropas augstskolu. Augstskolā darbojas Ekonomikas un pārvaldībasTulkošanas studiju un Informācijas tehnoloģiju fakultāte, piedāvājot 17 studiju programmas dažādos studiju līmeņos.

Ventspils pilsētas pašvaldība finansē augsti kvalificēta akadēmiskā personāla un augstas klases nozares speciālistu piesaisti, mērķstipendijas doktorantiem, zinātnisko un mācību metodisko darbu izdošanu, dažādu projektu līdzfinansēšanu, studentu sporta un kultūras pasākumus.

Uzņēmēji nodrošina ekspertu līdzdalību studiju programmu un kursu izstrādē, pilnveidē un īstenošanā, kā arī prakses vietas studējošajiem Ventspils, Latvijas un ārvalstu uzņēmumos un komercsabiedrībās.

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte (EPF)

EPF īsteno sešas studiju programmas – profesionālo bakalaura studiju programmu „Biznesa vadība”, profesionālā bakalaura studiju programmu “Jaunuzņēmumu vadība” (angļu valodā), bakalaura studiju programmu „Vadībzinātne” (angļu valodā), profesionālo maģistra studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadība”, dubultā maģistra grāda studiju programmu “Starptautiskais bizness un eksporta menedžments” (angļu valodā) un doktora studiju programmu „Ekonomika un uzņēmējdarbība”.

Ventspils Augstskola ir pierādījusi sevi starptautiskajā līmenī, nodrošinot Austrijas kvalitātes standartus, tādēļ 2018. gada martā tika noslēgts sadarbības līgums ar Kremsas Lietišķo zinātņu universitāti, turpinot pirms pāris gadiem aizsāktās dubultā diploma maģistra studiju programmas “Starptautiskais bizness un eksporta menedžments” īstenošanu.

EPF studiju programmas ir pilnveidotas, lai tās atbilstu darba tirgus prasībām gan Latvijā, gan citur Eiropā. Augstas studiju kvalitātes nodrošināšanai tiek piesaistīti labākie Latvijas un ārvalstu mācībspēki (Šveice, Beļģija, Itālija, Somija, Baltkrievija u. c.).

Lai iespējami labāk sagatavotu studentus praktiskajai uzņēmējdarbībai un biznesa vadībai, būtiska daļa no studiju procesa EPF notiek ārpus lekcijām, tas ir, praktiskajās nodarbībās, dažādos grupu darbos un biznesa spēlēs. Praktisko biznesa pieredzi studentiem ir iespēja iegūt, izmantojot ārējo infrastruktūru: Ventspils Augsto tehnoloģiju parku (VATP), Ventspils Biznesa atbalsta centru, Ventspils Augstskolas zinātnisko institūtu “Ventspils Augstskolas Starptautiskais radioastronomijas centrs” u. c.

Tulkošanas studiju fakultāte (TSF)

TSF īsteno piecas studiju programmas – profesionālo bakalaura studiju programmu “Tulkošana un valodu tehnoloģija” ar vairākām valodu specializācijām, bakalaura studiju programmu “Starpkultūru komunikācija” (angļu valodā), profesionālo maģistra studiju programmu “Lietišķo tekstu tulkošana”, maģistra studiju programmu “Valodas un kultūrvide” (angļu valodā) un kopīgo doktora studiju programmu “Valodniecība: latviešu diahroniskā valodniecība, latviešu sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība, salīdzināmā un sastatāmā valodniecība” (sadarbībā ar Liepājas Universitāti).

Tulkošanas studiju fakultātes studiju programmas ir mūsdienīgas, dinamiskas un daudzpusīgas, to būtiska iezīme ir darba vidē balstītas studijas un jaunāko tulkošanas tehnoloģiju izmantošana. Fakultātes mācībspēki ir augsti kvalificēti un pieredzējuši valodu un tulkošanas speciālisti, pieredzējuši docētāji un praktizējoši tulki un tulkotāji.

TSF profesionālās studiju programmas piedāvā iegūt gan bakalaura vai maģistra grādu, gan tulka/tulkotāja kvalifikāciju vairākās Eiropas Savienības darba valodās. Tā, studējot bakalaura studiju programmā „Tulkošana”, ir iespēja iegūt gan tulka (mutvārdu), gan tulkotāja (rakstiskā) kvalifikāciju.

Studiju laikā ir pieejams aprīkojums mutvārdu un rakstveida tulkošanas iemaņu apgūšanai, t.i. lingvistikas kabinets, tulkošanas kabīnes, rakstiskās tulkošanas programmatūras u. c.

Maģistra studiju programma “Lietišķo tekstu tulkošana” ir atkārtoti akreditēta dalībai Eiropas Komisijas organizētajā sadarbības tīklā “Eiropas maģistrs tulkošanā”, kas ir starptautiski atzīts augstas kvalitātes zīmols.

Informācijas tehnoloģiju fakultāte (ITF)

ITF īsteno sešas studiju programmas – pirmā līmeņa profesionālo augstākās izglītības studiju programmu “Programmēšanas speciālists”, bakalaura studiju programmu „Datorzinātnes”, profesionālo bakalaura studiju programmu „Elektronikas inženierija”, kopīgo profesionālo bakalaura studiju programmu “Kuģu navigācijas elektronika” (sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju), maģistra studiju programmu „Datorzinātnes”, profesionālo maģistra studiju programmu “Elektronika”.

Pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programma “Programmēšanas speciālists” ir veidota ciešā sadarbībā ar nozares uzņēmumiem, piemēram, Ventspils Digitālo centru, SIA “Accenture”, SIA “TestDevLab”ITF ir plaši un moderni aprīkotas jaunas laboratorijas.

Fakultātē ir moderni aprīkotas datorklases un elektronikas laboratorijas. Darba tirgum orientētas studiju programmas nodrošina kvalificētu speciālistu sagatavošanu.

Fakultātes studiju programmu realizācijā piedalās arī ārvalstu pasniedzēji no Lietuvas, Baltkrievijas, Vācijas u. c. Jau studiju laikā studentiem ir iespēja patstāvīgi veidot savus projektus, kā arī iesaistīties darbā Latvijas spēcīgākajos zinātņu institūtos – „Ventspils Augstskolas Starptautiskajā radioastronomijas centrā” un Viedo tehnoloģiju pētniecības centrā.

Kopš 2013. gada 20. maija Ventspils Augstskola ir zinātniskas institūciju statuss (reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā), kas apliecina, ka augstskola ir izpildījusi valsts noteiktos kritērijus zinātniskai institūcijai, tajā skaitā, vismaz puse no akadēmiskā personāla ir doktora zinātniskais grāds, augstskola izdod zinātniskos rakstus, tās rīcībā ir zinātniskā infrastruktūra, u.c.

Augstskola īpaši lepojas ar savu zinātnes centru – “Ventspils Starptautisko radioastronomijas centru”, kas specializējies augstas kvalitātes nākotnes pētniecisko pakalpojumu īstenošanā kosmosa tehnoloģiju un signālapstrādes zinātnes jomās.

Uzzini visu par studiju iespējām Ventspils Augstskolā, apmeklējot mājas lapu www.venta.lv

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture