Ventspils simbolika

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi “Par Ventspils pilsētas simboliku” nosaka, ka Ventspils pilsētas ģerboni, Ventspils pilsētas karogu un Ventspils pilsētas logotipu komerciāliem mērķiem (suvenīriem, preču zīmēm, reklāmām, vimpeļiem, kalendāriem un citai produkcijai), kā arī noteikumos neminētajos gadījumos, personas drīkst izmantot tikai ar Ventspils pilsētas pašvaldības atļauju Ventspils pilsētas simbolikas lietošanai.

Jebkurai personai, kas realizē izstrādājumus ar Ventspils pilsētas simboliku, ir pienākums izstrādājumu realizēšanas vietā nodrošināt atļaujas oriģināla vai tās kopijas atrašanos, kas jāuzrāda pēc kontrolējošo amatpersonu pieprasījuma

Lai saņemtu atļauju Ventspils pilsētas simbolikas lietošanai, Ventspils pilsētas domes Vispārējā nodaļā ir jāiesniedz aizpildīta iesnieguma forma, kam pievienota izstrādājuma skice vai etalons.

Atļauju Ventspils pilsētas ģerboņa un karoga attēla lietošanai izdod Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa, atļauju Ventspils pilsētas logotipa lietošanai izdod Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļa, pēc saskaņojuma ar Pilsētas mārketinga nodaļu. Izsniegtā Atļauja ir derīga, līdz brīdim, kamēr ir spēkā esoša Ventspils pilsētas simbolikas versija, par kuru saņemta Atļauja.

Ventspils pilsētas simbolika ir Ventspils pilsētas ģerbonis, Ventspils pilsētas karogs un Ventspils pilsētas logotips. Simbolikas grafiskos attēlus iespējams lejupielādēt šeit.

NORMATĪVIE AKTI, KAS REGLAMENTĒ PAKALPOJUMA SNIEGŠANU

Ventspils pilsētas domes 2018.gada 16.februāra saistošie noteikumi Nr.3 “Par Ventspils pilsētas simboliku”, skatīt šeit.

PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAI NEPIECIEŠAMĀS VEIDLAPAS

Iesniegums atļaujas saņemšanai par Ventspils pilsētas simbolikas lietošanu pieejams šeit.

ADMINISTRATĪVAIS PROCESS

Ir

APSTRĪDĒŠANAS/PĀRSŪDZĪBAS IESPĒJAS

Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas vadītāja vai Ekonomikas nodaļas vadītāja izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram.

Detalizēts pakalpojuma apraksts pieejams :

Atļauja nepieciešama, ja Ventspils pilsētas simboliku (logotipu) plānots izmantot gan komerciāliem (suvenīriem, preču zīmēm, vimpeļiem, kalendāriem u.c. produkcijai), gan nekomerciāliem mērķiem. Atļauja apliecina personas tiesības lietot Ventspils pilsētas simboliku Ventspils valstspilsētas pašvaldības noteiktajā laikā un veidā.

Iesniegumu Atļaujas saņemšanai Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Ekonomikas un iepirkumu nodaļa izskata 7 darba dienu laikā un pieņem lēmumu par: 1) atļaujas izsniegšanu; 2) atteikumu izsniegt Atļauju; 3) iesnieguma atstāšanu bez virzības līdz precizējumu iesniegšanai.

Faili lejupielādei:

Ventspils ģērbonis kontūrzīmējums

Ventspils logotips krāsainam fonam

Ventspils logotips melnbalts

Ventspils logotips RGB

Ventspils pilsētas ģērboņa kontūrzīmējums RGB

Ventspils pilsētas ģērbonis RGB

Ventspils pilsētas ģērbonis

Ventspils pilsētas karoga vimpelis

Ventspils pilsētas karogs RGB

Ventspils pilsētas karogs

Ventspils pilsētas logotips

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture