Darbības virzieni

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils pilsētas bāriņtiesa” nolikums

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils pilsētas bāriņtiesa” ir Ventspils valstspilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Ventspils pilsētas administratīvā teritorija.

Ventspils valstspilsētas bāriņtiesas 2022. gada darbības pārskats

Ventspils pilsētas bāriņtiesas 2021. gada darbības pārskats

Ventspils pilsētas bāriņtiesas 2020.gada darbības pārskats

Ventspils pilsētas bāriņtiesas 2019.gada darbības pārskats 

Ventspils pilsētas bāriņtiesas 2018.gada darbības pārskats

Ventspils pilsētas bāriņtiesas 2017.gada darbības pārskats

Ventspils pilsētas bāriņtiesas 2016.gada darbības pārskats

Ventspils pilsētas bāriņtiesas 2015.gada darbības pārskats

Bāriņtiesai ir šādas tiesības:

 • pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus;
 • pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm ziņas par fiziskās personas – mantojuma atstājēja – kontu atlikumiem, kā arī ziņas par mantojuma masu, bērna vai citas rīcībnespējīgas personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis nesniedz bāriņtiesai pieprasīto informāciju par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, ka sniegtas nepatiesas ziņas;
 • veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;
 • uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai aizgādnībā esošās personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;
 • iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai aizgādnībā esošas personas interesēs; izņemot pieteikumus par rīcībspējas ierobežošanu un pārskatīšanu un pagaidu aizgādnības nodibināšanu,
 • veikt pārrunas ar bērnu un aizgādnībā esošo personu bez citu personu klātbūtnes;
 • lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem;
 • pārbaudīt bērna vai  aizgādnībā esošas personas dzīves apstākļus.

Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi. Bāriņtiesa:

 • aizstāv bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 • izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
 • piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
 • sniedz tiesai informāciju, kurai ir nozīme lietā par personas rīcībspējas ierobežošanu, pagaidu aizgādnības nodibināšanu un rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu, ( piemēram, dokumentus par personas viedokli attiecībā uz rīcībspējas ierobežošanu, par dzīves apstākļu pārbaudu, par citu personu viedokli, par ziņām no sociālā dienesta, ārstējošā ārsta, ārstniecības, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes, par kredītiestādē veiktajiem darījumiem un kontu stlikumiem);
 • sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;
 • informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
 • neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai aizgādnībā esošai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
 • sniedz palīdzību bērnam vai aizgādnībā esošai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
 • uzklausa aizgādnībā esošo personu ikvienā jautājumā, kas skar šīs personas intereses;
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.
 • Informē vecāku, aizbildni, audžuģimeni vai viesģimeni par iespējamo apdraudējumu bērnam un par personas sodāmības faktu, kā arī informē pašvaldības sociālo dienestu par vecākiem, aizbildņiem, audžuģimenēm vai viesģimenēm, kuras ir informētas Bāriņtiesu likuma 44. 1, noteiktajā kārtībā.

Bāriņtiesas kompetences

 • Bērna personisko interešu aizstāvība. Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām:
  • lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis;
  • lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;
  • nosūta bērnu konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai;
  • lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu;
  • lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura faktiski bērnu neaudzina, un izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu;
  • veic citus normatīvajos aktos noteiktos bērna personisko interešu aizsardzības pasākumus.
 • Domstarpību izšķiršana
  • Bāriņtiesa lemj par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties
  • Bāriņtiesa izšķir vecāku domstarpības bērna aprūpes un aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu
  • Bāriņtiesa izšķir bērna un vecāku domstarpības
  • Bāriņtiesa izšķir bērna un aizbildņa domstarpības, kā arī aizbildņa un bērna vecāku domstarpības
 • Piekrišana paternitātes atzīšanai. Ja bērns ir nepilngadīgs un viņam nav nodibināta aizbildnība, bāriņtiesa lemj par piekrišanu paternitātes atzīšanai, ja:bērna māte mirusi; bērna mātes atrašanās vieta nav zināma.
 • Bērna mantisko interešu aizsardzība. Bāriņtiesa, aizstāvot bērna mantiskās intereses Civillikumā paredzētajos gadījumos:
  • lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;
  • lemj par bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
  • lemj par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000 EUR) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
  • lemj par bērnam piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 EUR) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
  • lemj par īpašuma iegūšanu bērnam;
  • ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;
  • lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
  • lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm;
  • veic citus bērna mantisko tiesību aizsardzības pasākumus.
 • Bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu un  pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana
  • bāriņtiesa lemj: par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam;
  • ja bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas iemesli ir zuduši, bāriņtiesa lemj par pārtraukto aizgādības  tiesību atjaunošanu.
  • bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai.
 • Audžuģimene. Bāriņtiesa lemj par:
  • ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai;
  • audžuģimenes statusa piešķiršanu;
  • bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā.
 • Aizbildnības nodibināšana un aizbildņa iecelšana. Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja:
  • bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem;
  • bērna vecākiem ir pārtrauktas aizgādības vai atņemtas  aizgādības tiesības;
  • bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā;
  • bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu;
  • abi bērna vecāki ir nepilngadīgi.
 • Adopcija. Bāriņtiesa lemj par:
  • personas atzīšanu par adoptētāju;
  • brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu Civillikumā noteiktajos gadījumos;
  • to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi;
  • bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;
  • pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam;
  • adopcijas atbilstību bērna interesēm.
 • Bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Bāriņtiesa lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
 • Bērna ārpusģimenes aprūpe pēc vecāku lūguma. Bāriņtiesa lemj par bērna ārpusģimenes aprūpi pēc vecāku lūguma, ja viņi slimības dēļ nevar bērnu aprūpēt.
 • Aizgādņa iecelšana
  • Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni:
  • personai, ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kurai rīcībspēju ierobežojusi tiesa;
  • personai, kurai tiesa nodibinājusi pagaidu aizgādnību;
  • personai, kurai rīcībspēju tiesa ierobežojusi izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošu vielu pārmērīgas lietošanas dēļ
  • mantojumam;
  • testamenta izpildīšanai.

Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties.

Bāriņtiesas lēmumi ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām.

Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību.

Bāriņtiesas locekļu pieņemšanas laiki:

Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00.

Trešdienās no  plkst. 9.00 līdz 12.00.

Personu Datu apstrāde Ventspils pilsētas bāriņtiesā

Personas informēšana par datu apstrādi audžuģimenes jautājumos

Personas informēšana par datu apstrādi adopcijas jautājumos

Vecāka informēšana par datu apstrādi atzinuma tiesai sniegšanas jautājumos

Vecāka informēšana par datu apstrādi Aizgādības pārtraukšanas/atjaunošanas jautājumos

Vecāka informēšana par datu apstrādi aizbildnības jautājumos

Personas informēšana par datu apstrādi

Personas informēšana par datu apstrādi viesģimenes jautājumos

Personas informēšana par datu apstrādi bērna mantas pārvaldības jautājumos

Personas informēšana par datu apstrādi apliecības jautājumos

Ventspils pilsētas Bāriņtiesas privātuma politika

Sniegtie pakalpojumi

Darba laiks

Pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

Vadība

Ervins Alksnis

Priekšsēdētājs

Kontakti

Sarkanmuižas dambis 5, Ventspilī

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture