Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

1

Paredzētās darbības nosaukums: Atkrastes vēja parka “ELWIND” un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība.

Ierosinātājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, reģistrācijas numurs: 90001739473, adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442.

Paredzētās darbības norises vieta: Latvijas Republikas jurisdikcijā esošie Baltijas jūras teritoriālie ūdeņi Kurzemes piekrastē – vēja parku izpētes zona E4, kas definēta dokumentā “Jūras plānojums 2030”. Sauszemes apakšstacijas atrašanās vieta tiks precizēta Ietekmes uz vidi novērtējuma procesā.

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa uzsākšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 17.05.2023. Lēmums Nr. 5-02-1/4/2023 un 07.07.2023. Lēmums Nr. 5-02-1/8/2023 par grozījumiem 2023. gada 17. maija Lēmumā Nr. 5-02-1/4/2023.

Paredzētās darbības apraksts: Paredzētā darbība ir kopīgs Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas pārrobežu atkrastes vēja enerģijas projekts, kura mērķis ir palielināt reģiona enerģētisko neatkarību, sekmēt zaļās enerģijas ražošanu un uzlabot starpvalstu elektroenerģijas tīklu pieslēgumu. Vēja parkā plānots uzstādīt no 20 līdz 67 vēja elektrostacijām.

Vēja parka teritorijā paredzēts ierīkot atkrastes apakšstaciju, kurā tiks savienoti visu vēja parkā esošo vēja ģeneratoru elektropārvades kabeļi. Paredzams, ka kabeļu līniju trase plānota ~ 100 m platumā. Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ietvaros tiks vērtētas alternatīvas atkrastes apakšstacijas savienojumam ar sauszemes apakšstaciju, kas būs atkarīga no izvēlētās atkrastes vēja parka teritorijas novietojuma.

Kopprojektu plānots īstenot kā hibrīdtipa projektu, t.i., attiecīgajam projektam ir divas funkcijas – atkrastes vēja parkā saražotās elektroenerģijas nodošanas nodrošināšana sauszemes elektropārvades tīklā un ceturtā starpsavienojuma starp elektroenerģijas pārvades tīkliem Latvijas Republikā un Igaunijas Republikā izbūve.

Loģistikai un piegādēm vēja parka būvniecībai tiks izmantota kāda no tuvumā esošajām ostām, kas būs piemērotākā vēja elektrostacijas komponenšu iekraušanai, uzglabāšanai un montāžai. Ostas un kuģošanas ceļi tiks precizēti IVN procesa laikā.

Informācija par pārrobežu ietekmi: Paredzētā darbība ar potenciālu ietekmi uz vidi ir saistīta ar līdzīga rakstura un mēroga darbībām Igaunijas Republikas jurisdikcijā esošās Baltijas jūras teritoriālo ūdeņu daļā un Igaunijas sauszemes teritorijā. Sagaidāms, ka pārrobežu ietekme saistāma gan ar vēja parka un jauna starpsavienojuma izveides būvniecības fāzi, veicot būvdarbus, kas paredzēti Baltijas jūrā, gan vēja parku ekspluatācijas fāzi, piemēram, saistībā ar zemūdens trokšņa ietekmi, ietekmi uz putnu migrāciju, ietekmi uz kuģošanas ceļiem u.c.

Pārrobežu ietekmju kontekstā par valstīm, kuras paredzētā darbība var ietekmēt, atzīstama Igaunijas Republika, Lietuvas Republika un Zviedrijas Karaliste, kā arī Somijas Republika, Polijas Republika, Vācijas Federatīvā Republika un Dānijas Karaliste.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:  Atbilstoši likuma “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums” 20. pantam, sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 2023. gada 11. jūlija līdz 11. augustam. Ar dokumentiem par paredzēto darbību sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā var iepazīties:

Tiešsaistes videokonference (sanāksme) notiks 2023. gada 7. augustā plkst. 10.00, pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnēs www.liaa.gov.lv/lv/elwind-aktualitates un www.facebook.com/LIAALatvija laikā no 31. jūlija līdz 4. augustam. Videoprezentācija vietnēs www.liaa.gov.lv/lv/elwind-aktualitates un www.ventspils.lv būs pieejama no 2023. gada 7. līdz 11. augustam.

Neklātienes apspriešanas laikā radušos jautājumus var sūtīt uz darbības ierosinātāja e-pasta adresi: [email protected]. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts vietnēs www.liaa.gov.lv/lv/elwind-aktualitates un www.ventspils.lv līdz 2023. gada 18. augustam.

Lai veicinātu sabiedrības izpratni un dotu iespēju iedzīvotājiem uzdot sevi interesējušos jautājumus, tiek organizēti divi informatīvie klātienes semināri:

  1. 2023. gada 2. augustā plkst. 17:30 Pāvilostas kultūras namā (adrese: Dzintaru iela 47, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466);
  2. 2023. gada 3. augustā plkst. 17:30 Jūrkalnes tautas namā (adrese: “Tautas nams”, Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626).

Termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt birojā rakstiskus priekšlikumus: rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2023. gada 4. augustam Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: [email protected], tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lv).

Paziņojums publicēts Ventspils valstpilsētas preses izdevumā “Ventas Balss” 2023. gada 11. jūlija numurā.

Sabiedriskās apspriešanas protokols pieejams ŠEIT un protokola pielikums pieejams ŠEIT.

Ņemot vērā saņemto priekšlikumu un jautājumu daudzumu, LIAA sākotnējās sabiedriskās apspriešanas protokolu publicēs līdz 25.augustam. Protokolā būs iekļauti viedokļi un jautājumi, kas tika saņemti laika posmā no 11.jūlija līdz 11.augustam gan rakstiski e-pastā, gan sākotnējās sabiedriskās apspriešanas videokonferences laikā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture