Konkursa 1. kārta

ĪRES DZĪVOJAMO MĀJU VENTSPILĪ JAUNBŪVJU PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSS

Konkursa aktuālā kārta ir noslēgusies 2020. gada 9. novembrī. Aicinām sekot līdzi informācijai par jaunas kārtas izsludināšanu!

Lai risinātu īres mājokļu pieejamības problēmu, Ventspils pilsētas dome, saskaņā ar 2020. gada 3. aprīlī apstiprināto nolikumu Nr. 2 “Īres dzīvojamo māju Ventspilī jaunbūvju projektu līdzfinansēšanas konkurss”, izsludina Īres dzīvojamo māju Ventspilī jaunbūvju projektu līdzfinansēšanas konkursa 1. kārtu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: no 06.05.2020 līdz 09.11.2020 plkst. 17:00.

Konkursa priekšmets: līdzfinansējums īres daudzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Līdzfinansējums līdz 200 000 EUR labākajam no iesniegtajiem projektiem. Maksimālā līdzfinansējuma intensitāte 35% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Summa nedrīkst pārsniegt Eiropas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 3.panta 2.punktā noteiktā maksimālā de minimis atbalsta apmēru. Ievērojot de minimis prasības, vērā tiks ņemts jau saņemtais de minimis finansējums to atskaitot no līdzfinansējuma.

Galvenie nosacījumi līdzfinansējuma saņemšanai:

 • Jaunbūves vieta – Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā;
 • Dzīvokļu skaits nav mazāk par 12;
 • Dzīvokļu platība ir šādās robežās:
 • 1-istabas dzīvokļa minimālā platība ir 25 m2 un maksimālā platība ir 40 m2;
 • 2-istabu dzīvokļa minimālā platība ir 40 m2 un maksimālā platība ir 55 m2;
 • 3-istabu dzīvokļa minimālā platība ir 55 m2 un maksimālā platība ir 75 m2;
 • 4-istabu dzīvokļa minimālā platība ir 75 m2 un maksimālā platība ir 90 m2.

Pretendenta kvalifikācijas prasības:

 • jebkura juridiskā persona;
 • nav ar tiesas spriedumu pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, nav piemērota sanācija vai mierizlīgums un nav izbeigta saimnieciskā darbība, vai tas neatbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;
 • projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz EUR 150.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Projekta iesniegums;
 • Būvprojekta ekonomiskā daļa, atbilstoši Ēku būvnoteikumiem;
 • Būvdarbu izpildes laika grafiks pa ceturkšņiem un izpildāmiem darbu veidiem;
 • Finansēšanas plāns;
 • Projekta budžeta kopsavilkums;
 • de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotas un apstiprinātas veidlapas izdruka, atbilstoši MK noteikumu Nr.715 1. pielikumam, ja Projekta iesniegumā nav norādīts de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotas un apstiprinātas veidlapas identifikācijas numurs.

Projekta iesnieguma iesniegšana:

 • papīra formātā, iesniedzot projekta iesniegumu personīgi Ventspils pilsētas domes Vispārējā nodaļā, 41. kabinetā, Jūras ielā 36, Ventspilī vai izmantojot pasta pakalpojumus ar piegādi līdz projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām;
 • elektroniskā formātā (ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot projekta iesniegumu uz e-pasta adresi [email protected].

Nolikums

2021-05-26_13_05_40_2020_04_03_Nolikums_Nr2.pdf

Nolikuma pielikums Nr.1

2020_04_03_Nolikuma_Nr2_pielikums_1_Projekta_iesnieguma_veidlapa (1).doc

Nolikuma pielikums Nr.2

2020_04_03_Nolikuma_Nr2_pielikums_2_Buvdarbu_izpildes_laika_grafiks (1).xls

Nolikuma pielikums Nr.3

2020_04_03_Nolikuma_Nr2_pielikums_3_Finansesanas_plans (1).xls

Nolikuma pielikums Nr.4

2020_04_03_Nolikuma_Nr2_pielikums_4_Projekta_budzeta_kopsavilkums (1).xls

Nolikuma pielikums Nr.5

2020_04_03_Nolikuma_Nr2_pielikums_5_Finansesanas_liguma_paraugs (1).doc

Nolikuma pielikums Nr.6

2020_04_03_Nolikuma_Nr2_pielikums_6_gala_parskats (1).xls

Nolikuma pielikums Nr.7

2020_04_03_Nolikuma_Nr2_pielikums_7 (1).docx

Nolikuma pielikums Nr.8

2021-05-26_13_05_40_2020_04_03_Nolikuma_Nr2_pielikums_8.docx

Prezentācija par konkursu

2021-05-26_13_05_40_Prezentācija par konkursu.pdf

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture