Paziņojums par jauna Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

Ventspils pilsētas dome (turpmāk – Dome) 10.03.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr.32 (protokols Nr.3; 8§) “Par Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”, lemjot par jauna Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (turpmāk – Teritorijas plānojums) izstrādi, un apstiprinājusi Darba uzdevumu.

Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums (teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana), publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

Ar spēkā esošo Ventspils pilsētas teritorijas plānojumu var iepazīties Domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā (turpmāk – APN) Jūras ielā 36, Ventspilī (19. kabinets), Domes darba laikā, Ventspils portālā (www.ventspils.lv) un Ģeoportālā (www.geolatvija.lv).

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums griezties APN Teritoriālplānošanas un zemes ierīcības dienestā (Jūras iela 36, Ventspils, 19. kabinets) Domes darba laikā (tālr.: 63601172, e-pasts: [email protected]).

Lēmumu Nr.32 pieejams ŠEIT.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture