Ventspils pilsētas teritorijas plānojums (2006. -2018.) ar grozījumiem

Ventspils pilsētas teritorijas plānojums (2006. – 2018.) ar grozījumiem ir apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 2012. gada 27. jūlija lēmumu Nr. 110 (protokols Nr. 13; 7) “Par Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006. – 2018.) ar grozījumiem apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.18 „Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006. – 2018.) ar grozījumiem grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu” un izdoti saistošie noteikumi Nr. 18 „Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006. – 2018.) ar grozījumiem grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Teritorijas plānojuma ģeogrāfiskās informācijas sistēmas pārlūks.

1. Paskaidrojuma raksts

2. Grafiskā daļa:

2.1. Pašreizējā teritorijas izmantošana

2.2. Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana

2.3. Dzīvojamās apbūves struktūra

2.4. Pilsētas ielu klasifikācija

2.5. Ventspils pilsētas centralizētās ūdensapgādes shēma

2.6. Sadzīves kanalizācija

2.7. Pilsētas elektroapgādes shēma

2.8. Pilsētas centralizētā siltumapgādes shēma

2.9. Pilsētas gāzes apgāde   

2.10. Ventspils pilsētas pašvaldības optiskais datu pārraides tīkls

2.11. Ventspils pilsētas zaļā struktūra  

2.12. Aizsargjoslu, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju,un bīstamo objektu karte 

2.13. Zemes dzīles – kvartāra nogulumu karte un Ģeoloģiskie griezumi

2.14. Zemju transformācija

2.15. Iespējamās Ventspils pilsētas administratīvās teritorijas korekcijas

2.16. Ventspils ostas teritorijas iespējamo robežu korekcija

2.17. Īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas un kultūras pieminekļi

2.18. Smagā auto transporta satiksmes organizācija

2.19. Velosipēdu ceļi, mazbānīša iespējamais perspektīvais maršruts

2.20. Lidlauka augstuma ierobežojumi

2.20.1. Lidlauka augstuma ierobežojumi savietoti ar atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanas karti

2.20.2. Savietotais lidlauka lidojumu šķēršļu ierobežojošo virsmu un Ventspils pilsētas teritorijas zonējums

2.21. Ventspils pilsētas teritorijas zonējums

2.22. Ģeodēziskā tīkla punkti

2.23. Topogrāfiskā karte

3. Ventspils pilsētas saistošie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

3.1. Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2012.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr.18 “Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006. – 2018.) ar grozījumiem grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

4. Vides pārskats

5. Pārskats par teritorijas plānojuma grozījuma izstrādi

6. Ventspils pilsētas domes lēmums. Nr.110. „Par Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006. – 2018.) ar grozījumiem apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.18  „Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006. – 2018.) ar grozījumiem  grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”

Ventspils pilsētas domes lēmums Nr.91 “Par Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006. – 2018.) darbības termiņa pagarināšanu”

7. Publikācija laikrakstā „Latvijas vēstnesis”

8. Informatīvs ziņojums

9. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par Vides pārskatu

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture