31.05.2017.

Projekta Nr. 5.4.1.1/17/A/014.

Pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir parakstījusi vienošanos  par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Dabas lieguma “Būšnieku ezera krasts” infrastruktūras pilnveidošana”, kas paredz veloceliņa izbūves turpināšanu un gājēju laipas būvniecību gar Būšnieku ezeru Ventspilī.

Projekta ietvaros tiks izbūvēts gājēju un veloceliņš gar ezera dienvidu daļu, no laivu bāzes Staldzenes ielā līdz Talsu ielai, 3.5 km garumā, tādējādi turpinot jau 2016. gadā aizsākto darbu pie veloceliņa labiekārtošanas apkārt Bušnieku ezeram, kad tika labiekārtots esošais meža celiņš aptuveni 3 km garumā no ezera peldvietas līdz laivu bāzei. Kā arī tiks izveidota Veselības taka ar 10 vingrošanas stendiem visām vecuma grupām.

Pēc projekta realizācijas 2018. gadā pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem būs iespēja mērot velomaršrutu visapkārt Būšnieku ezeram.

Projekta ietvaros izbūvējot veloceliņu esošā meža celiņa vietā, kur gar ezera krastu iet vēsturiska taka, kas gadu gaitā ir aizaugusi, tiks saudzēta daba šajā Būšnieku ezera krasta aizsargājamajā teritorijā, kas atrodas Stalzdenē Nature 2000 Eiropas Savienības nozīmes dabas lieguma zonā.

Papildus veloceliņiem tiks izveidota 180 metrus gara gājēju laipa, ezera krasta purvainajā apvidū, ar skatu platformām, lai vērotu putnus šajā apvidū, tādējādi piesaistot gan aktīvās atpūtas piekritējus, gan ornitologus, kuriem būs iespēja vērot ezera krastu iecienījušos aizsargājamo putnu sugu pārstāvjus.

Jāatzīmē, ka veicot ornitoloģiskos pētījumus, izstrādājot Dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Būšnieku ezera krasts”, Būšnieku ezerā un tā apkārtnē novērotas Latvijas rietumu piekrastei raksturīgās putnu sugas. Konstatēts, ka putnu sugu daudzveidības un skaita ziņā Būšnieku ezers ir ievērojami bagātāks nekā citi ezeri Ziemeļrietumu Kurzemē. Ezerā novērotas ap 34 putnu sugām, kuras ligzdošanas laikā koncentrējas Būšnieku ezera DR daļā.

Šobrīd ir uzsākta projekta izstrāde un tiks gatavots iepirkums, lai ar 30. jūniju, kas ir noteiktais dabas lieguma putnu ligzdošanas laika beigām, tiktu uzsākta aktīva būvniecība.

Projekta mērķis ir izveidot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūru Dabas liegumā, tādējādi mazinot antropogēno slodzi, izveidojot funkcionējošu un kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu cilvēku plūsmas organizēšanai, kā arī radīt sabiedrības izpratni par dabas vērtību saglabāšanu un dabai draudzīgas attieksmes nozīmi.

Projektu plānots īstenot 13 mēnešu laikā no vienošanās parakstīšanas brīža jeb ne vēlāk kā 30.06.2018.

Projekta būvniecībai paredzēto izdevumu kopējās izmaksas veido 238 300 EUR, no kurām Valsts budžeta dotācija – 4 588 EUR, Natura 2000 teritorijas ietvaros pieejamais Eiropas Savienības fondu finansējums – 130 000 EUR apmērā un Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums veido 103 712 EUR.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture