Darbības virzieni

Sociālajā dienestā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu nodrošina:

  • Sociālo pakalpojumu nodaļa;
  • Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem;
  • Sociālās palīdzības nodaļa.

SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻA

Sociālo pakalpojumu nodaļas darbības mērķis –  nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus. Sociālo pakalpojumu nodaļa organizē un nodrošina sociālo pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām, tostarp pilngadīgām personām ar invaliditāti, kā arī nepieciešamības gadījumā veic sociālo darbu ar šīm personām, lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti pamatvajadzību apmierināšanai.

Sociālo pakalpojumu nodaļas speciālistu pieņemšanas laiki

ATBALSTA NODAĻA ĢIMENĒM AR BĒRNIEM

Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem darbības mērķis – nodrošināt profesionālu atbalstu un palīdzību grūtībās nonākušām ģimenēm ar bērniem, lai atjaunotu sociālās funkcionēšanas spējas un pārvarētu sociāla rakstura problēmas.

Sociālais darbs ar ģimeni ietver individuālās situācijas izvērtēšanu, problēmu noteikšanu, sadarbības plāna izstrādi, starpinstitucionālās komandas izveidi, pakalpojumu piesaisti un rezultāta novērtēšanu.

Speciālistu redzeslokā nonāk ģimenes, kuras lūdz palīdzību pēc savas iniciatīvas, par kurām ziņojusi trešā persona (kaimiņi, ģimenes locekļi) vai juridiska persona – policija, bāriņtiesa, skola u.c.

Sociālā darba pakalpojumi ir vērsti uz dažādu sociālo problēmu risināšanu – atkarības problēmas, vardarbība, šķiršanās, kāda ģimenes locekļa nāve, ilgstošas attiecību problēmas ģimenē, konflikti, bērnu uzvedības problēmas, klaiņošana, skolas neapmeklēšana u.c.

Sadarbojoties ar citiem bērnu tiesību aizsardzību speciālistiem un organizācijām, sociālie darbinieki veido sociālo resursu tīklu, veic nepieciešamo dokumentu sagatavošanu bērna ievietošanai rehabilitācijas iestādēs (vardarbībā cietušo, no psihoaktīvām vielām atkarīgo, bez vecāku gādības palikušo, smagu veselības problēmu gadījumos). Piedalās sociālo risku novērtēšanā, sniedzot atzinumus Bāriņtiesā par aprūpes tiesību atjaunošanas vai atņemšanas procesu.

Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem speciālistu pieņemšanas laiki

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS NODAĻA

Sociālās palīdzības nodaļas darbības mērķis – izvērtējot ģimenes (personas) materiālos resursus (ienākumus, īpašumus) un klienta līdzdarbību savas problēmas risināšanā, noteikt trūcīgās ģimenes (personas) statusu vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu, piešķirt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalstu, kā arī citus Ventspils pilsētas pašvaldībā nodrošinātos sociālos pabalstus.

Sociālās palīdzības nodaļas speciālistu pieņemšanas laiki

Atpakaļ uz:

 “Ventspils Sociālais dienests”

Darba laiks

Darba laiks

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00

Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00

Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00

Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00

Piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00

Kontakti

Raiņa iela 10, Ventspils, LV 3601
Talsu iela 39, Ventspils, LV - 3602

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture