Projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/004 

Projekta ieviešanas laiks: 

01.07.2015. – 31.12.2023.

Projekta īstenotājs: 

Kurzemes plānošanas reģions

Projekta vadītāja: 

Sandra Miķelsone – Slava, tālr. +371 67331492, e-pasts: [email protected]

Projekta partneri: 

 • visas Kurzemes reģiona pašvaldības;
 • piecas citu plānošanas reģionu pašvaldības (Aizkraukles, Jēkabpils, Limbažu, Smiltenes un Tukuma novadi);
 • valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” ar tā 6 filiālēm;
 • visas bērnu aprūpes iestādes Kurzemē.

Projekta mērķis:  

Palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā cilvēkiem ar invaliditāti un bērniem.

Projekta mērķa grupas:

 • pilngadīgi cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk – valsts ilgstošas aprūpes institūcijas) pakalpojumus un pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgi cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa);
 • ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk – bērnu aprūpes iestādes) pakalpojumus;
 • bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes;
 • potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.

Projekta galvenās darbības:

 • izvērtētas cilvēku ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni;
 • izstrādāts reģiona deinstitucionalizācijas plāns;
 • izstrādāti priekšlikumi bērnu aprūpes iestāžu pārveidei par ģimeniskai videi pietuvinātu vietu;
 • nodrošināta cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
 • sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi cilvēkiem (t.sk. bērniem) ar invaliditāti;
 • apmācīti speciālisti  sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai;
 • izglītota un informēta sabiedrība.

Projekta kopējās izmaksas:  

7 702 694,77 EUR, no kuriem 85 % ir ESF līdzfinansējums (6 547 290,43 EUR) un valsts budžeta līdzfinansējums 1 155 404,34 EUR.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture